Nawigacja

Rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO I KLAS PIERWSZYCH 

NA ROK SZKOLNY 2020/21

Szanowni Państwo

3 marca 2020 o godz. 13:00 rusza rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji zamieszczonymi poniżej.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 

Rekrutacja do klas pierwszych:

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące klasy VII dwujęzycznej

w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

na rok szkolny 2019/2020

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania (w naszej szkole: język angielski).

W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęćobejmujących język polski, część historii (dotyczącą historii Polski) i część geografii(dotyczącą geografii Polski), w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii (odnoszącą się do geografiiogólnej). Warunkiem przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu w podziale na grupy o zbliżonym poziomie biegłości. Będą uczyli sie także drugiego języka obcego :do wyboru - j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie będą  korzystać z nowoczesnych   technologii i metod wspierających wszechstronną naukę języka.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczestniczyć w wieluwydarzeniach związanych z kulturą i historią krajów anglojęzycznych zarówno na terenieszkoły, jak miasta i województwa.

W klasach dwujęzycznych, oprócz 5 godzin języka angielskiego, uczniowie będą zdobywać wiedzę z co najmniej dwóch innych przedmiotów prowadzonych również w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystaniu, w trakcie wprowadzania pojęć, dwóch języków. Dzięki temu młodzież ma szansę korzystać z języka obcego w różnych kontekstach, łączyć, przetwarzać i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego w czasie trwania innych zajęć lekcyjnych.

Atutem nauki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim w naszej szkole jest nabywanie kompetencji komunikacyjnych, lingwistycznych, socjolingwistycznych, pragmatycznych oraz międzykulturowych.

Uczniowie mają możliwość realizować swoje pasje językowe na zajęciach dodatkowych.

Oferujemy zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów, sprawdzianów wewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych.

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny

2019/2020zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);
 • Uchwały Nr XLI/1062/2017Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645

 

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

Od 13.05.2019 r. Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 od 20.05 do 3.06 do godz. 15.00  Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów i

do 04.06.19 do godz. 15.00 Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

06.06 godz .9.00 Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa pierwszego wyboru może wpisać w systemie  wynik kandydata ze sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY


 

Rozpoczynamy rekrutację do odziału przedszkolnego,
klas pierwszych, czwartych i siódmych
na rok szkolny 2019/2020.

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza 

na dzień otwarty 25 lutego 2019r. godzina 17.30

rodziców i uczniów klas III  do klas ogólnodostępnych i o profilu ogólnowioślarskim

 oraz klas VI  do klas ogólnodostępnych, sportowej o profilu wioslarskim oraz do klasy dwujęzycznej.

 

Zapraszamy także kandydatów do klasy "0" i pierwszej

na dzień otwarty 26 lutego 2019r. godzina 17.30.

 

Naszym atutem jest nauka w szkole, która oferuje wiele ciekawych zajęć

oraz dużo wolnej przestrzeni podczas przerw.

 

ZAPRASZAMY !!

 

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu znajdują się na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

 

Szanowni Rodzice,

istnieje możliwość przyjęcia – na wniosek Rodziców - uczniów obecnych klas III i VI  szkół podstawowych

do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum, 

 

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne informacje i dokumenty:

 

Informacja_dla_rodzicow_uczniow_klas_III_i_VI.pdf

art._205_-_procedura.pdf

rekrutacja_-_wniosek_rodzica_w_sprawie_przeniesienia_dziecka.pdf

 

                      

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć