• 2022/2023

    • Drodzy Ósmoklasiści, 

     ta strona jest dla Was, abyście mogli w jednym miejscu znaleźć informacje dotyczące przebiegu egzaminu, jego harmonogramu ale także adresy ciekawych stron, na których możecie znaleźć pomoc w przygotowaniu się do egzaminu. Powodzenia!

     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

     vademecum.-egzamin-osmoklasisty.-jezyk-angielski.pdf

     vademecum.-egzamin-osmoklasisty.-jezyk-polski-1(1).pdf

     vademecum-egzamin-osmoklasisty-matematyka-1.pdf

      

     PROJEKT Pi-stacja

     Darmowe wideolekcje z matematyki, fizyki, chemii.

     Darmowa powtórka przed egzaminem ósmoklasisty

     Webinary przygotowujące do tegorocznych egzaminów

     https://pistacja.tv/24-webinary-powtorkowe-z-matematyki

     Wideolekcje Pi-stacji są krótkie, mają od 5 do 12 minut. To w sam raz tyle, żeby pomóc w odrobieniu pracy domowej czy przygotowaniu do lekcji.

     Film można w każdej chwili zatrzymać lub cofnąć, by – jeśli to konieczne – obejrzeć dany fragment nawet i 10 razy. Jak pokazały liczne badania, wideo typu „lekcja” jest najlepszą formą zdalnego przekazywania wiedzy

      

     1. HARMONOGRAM EGZAMINU

      

     Przedmiot

     Termin podstawowy

     Termin dodatkowy**

     Godzina

     data

     czas trwania w minutach

     data

     czas trwania

     Język polski

     23.05.2023 r.

     wtorek

     120

     (do 180)*

     12.06.20223r.

     poniedziałek

     120

     (do 180)*

     9:00

     Matematyka

     24.05.2023 r.

     środa

     100

     (do 150)*

     13.06.2023 r.

     wtorek

     100

     (do 150)*

     9:00

     Język angielski

     25.05.2023 r.

     czwartek

     90

     (do 135)*

     14.06.2023 r.

     środa

     90

     (do 135)*

     9:00

     * dla uczniów z dostosowanymi formami lub warunkami przeprowadzenia egzaminu

     ** Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

     a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

     b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

      

     I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

     1. W dniu egzaminu uczeń przychodzi na wyznaczoną godzinę do wyznaczonej sali w stroju galowym.
     2. Uczeń nie wnosi do sali  urządzeń telekomunikacyjnych.
     3. Uczeń do sali wchodzi wyłącznie z: legitymacją/dokumentem potwierdzającym tożsamość, dwoma czarnymi długopisami/piórem (nie może używać długopisu ścieralnego!), butelką wody, którą stawia na podłodze przy nodze stolika oraz na egzamin z matematyki linijką.
     4. Uczeń wchodzi do sali po wyczytaniu swojego nazwiska i imienia, okazuje dokument tożsamości i siada przy stoliku oznaczonym numerkiem wylosowanym przez członka zespołu nadzorującego egzamin.
     5. Po zajęciu miejsc przewodniczący wraz z jednym z uczniów z sali odbiera od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (Pani Dyrektor) materiały egzaminacyjne.
     6. Można w tym czasie skorzystać z toalety.
     7. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o zasadach zachowania się podczas egzaminu:                                         
      a) nie wolno opuszczać sali – w wyjątkowych sytuacjach uczeń sygnalizuje konieczność opuszczenia sali poprzez podniesienie ręki. Po udzieleniu zgody na wyjście uczeń pozostawia na ławce zamknięty arkusz.                                         
      b) nie wolno używać kalkulatorów i innych urządzeń oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty),                                       
      c) nie wolno odwracać się i komunikować z innymi zdającymi,                                                                                               
      d) nie wolno zadawać pytań po rozpoczęciu egzaminu (pytania można zadać jedynie do instrukcji i kodowania).
     8. Następuje rozdanie arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek.
     9. Uczeń:                                                                                                                                                                                         
      a) zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza,                                                                                 
      b) sprawdza kompletność arkusza: zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę odpowiedzi oraz podczas egzaminu z matematyki kartę rozwiązań zadań,                                                                                                                                                               
      c) sprawdza czy zestaw zawiera kolejne strony,                                                                                                                         
      d) sprawdza poprawność numeru Pesel na naklejkach OKE 
     10. Uczeń zgłasza ewentualne nieprawidłowości.
     11. Uczeń w wyznaczonych miejscach wpisuje kod ucznia i numer pesel (na języku polskim i angielskim 2 miejsca, na matematyce trzy miejsca) oraz nakleja naklejki OKE.
     12. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność wpisanych danych i umieszczenia naklejek.
     13. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.
     14. Następuje rozpoczęcie egzaminu.
     15. Podczas egzaminu z matematyki uczeń wyrywa kartę rozwiązań zadań wraz z kartą  odpowiedzi – nie odrywa karty odpowiedzi od karty rozwiązań.
     16. Podczas egzaminu z języka angielskiego następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
     17. Jeżeli uczeń chce oddać arkusz wcześniej niż  10 minut przed czasem ostatecznego zakończenia pracy z arkuszem, zgłasza ten fakt poprzez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Jeżeli nie – zleca wykonanie tej czynności.
     18. Po otrzymaniu pozwolenia uczeń nie zakłócając pracy innym opuszcza salę.
     19. Na 10 minut przed końcem czasu na pracę z arkuszem przewodniczący informuje o konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – instrukcja zaznaczania odpowiedzi i nanoszenia poprawek znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
     20. Dyslektycy nie mają obowiązku  przenoszenia odpowiedzi do karty odpowiedzi.
     21. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o dodatkowych 5 minutach po zakończonym egzaminie przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
     22. O godzinie zakończenia uczeń zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika.
     23. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają uzupełnienie karty odpowiedzi.
     24. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.         
     25. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

      

               II.  WYNIKI EGZAMINU   

             uczeń pozna 3 lipca 2023 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  otrzyma   6  lipca 2023 r.

      

              III. INFORMACJE KOŃCOWE

     1. SPÓŹNIENI - po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy . Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1 i 2. stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz.
     2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Bliższe informacje znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023.
     3. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
     • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/), w tym aneksy do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023,
     • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
     • arkusze egzaminu próbnego,
     • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023,
     • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych,
     • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2020.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych