Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • Iracka Weronika
     • Iracka Weronikapsycholog szkolny
     • Domeracka-Nurzyńska Monika
     • Domeracka-Nurzyńska Monikapedagog szkolny, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny
     • Żdan Małgorzata
     • Żdan Małgorzataterapeuta pedagogiczny
   • Szkoła znajduje się pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy ul. Mińskiej 1/5. Zapraszamy na stronę poradni: ppp4.edu.pl​​​​​​​   • OFERTA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
     

    Poniżej załączamy wykaz placówek oferujących pomoc w trudnych sytuacjach takich jak rozwód, mediacje, problemy rodzinne, leczenie uzależnień, przemoc, leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży, autyzm, niepełnosprawność, wsparcie dla rodzin adopcyjnych oraz cudzoziemców, żałoba, depresja, próby samobójcze, zachowania autodestruktywne, interwencje kryzysowe.

    Wykaz placówek
     

    Zadania pedagoga i psychologa

    1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
    2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
    3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
    5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
     w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
    6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
     w sytuacjach kryzysowych;
    7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
     oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


    Zadania terapeuty pedagogicznego

    1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
    2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

    3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

    4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

    5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

     oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

     w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie