• Klasy I

    • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023

     Informacje ogólne

     Do klas I przyjmowane są:

     1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.

     Poniżej zamieszczamy harmonogram, kryteria oraz zasady przyjęć:

     Harmonogram_dla_rodzicow__kl_I_22_23_(6).doc

     Kryteria_rekrutacji_do_klas_I_pierwszych__22_23.docx

     Zasady_przyjec_do_klasy_I_2022_2023.doc

      

     Kandydaci spoza obwodu

     • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
     • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[4] - nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
     • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
     • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[5],
     • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

     Złożenie wniosku/zgłoszenia

     1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
     2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
     • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
     • data i godzina wydrukowania wniosku,
     • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
     • data i godzina przesłania wniosku profilem zaufanym,
     • data i godzina zatwierdzenia wniosku
     1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
     2. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
     1.  wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

     w tym celu należy:

     • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
     • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
     • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.
     1. wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

     w tym celu należy:

     • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
     • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
     1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

     w tym celu należy:

     • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
     • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
     1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
      • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
       o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
      • następnie postępują jak w pkt 4 – w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
     1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
     2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu[6].
     3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów[7]. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[8].

     Postępowanie rekrutacyjne

     1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
     3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
     1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
     2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

     W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

     • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
     • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
     • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9]

     4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

     Wyniki postępowania rekrutacyjnego

     1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
     2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
     • pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
      lub
     • elektronicznie – w systemie informatycznym.
     1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

     Procedura odwoławcza

     Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

     • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
     • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


     [4] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

     [5] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

     [6] Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania;  § 2. Jednakże
     o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

     [7] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

     [8] Art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

     [9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych