Harmonogram rekrutacji

    • Klasy I

    • Rok szkolny 2024/2025

     Do klas I przyjmowane są:

     1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

     Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole

     Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

     Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

      zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;

      deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.
     Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

      

     Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00
     Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.


     Od 13 marca do 17 marca
     Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

     18 marca, godz. 15.00
     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00
     Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć:
     • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
     lub
     • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

     [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     25 kwietnia, godz. 13.00
     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00
     Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     9 maja, godz. 13.00
     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Procedura odwoławcza

     Od 9 maja do 24 maja
      Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
      Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     12 czerwca, godz. 16.00
     Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00
     Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć:
     • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
     lub
     • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

     [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji
     i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca
     Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

     Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

     Od 14 czerwca do 16 czerwca
     Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     17 czerwca, godz. 10.00
     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     26 czerwca godz. 13.00
     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00
     Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca godz. 13.00
     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

     Od 2 lipca
     Procedura odwoławcza.

     30 sierpnia
     Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     Poniżej zamieszczamy również zasady przyjęć do klas I oraz kryteria rekrutacji:

     Zasady_przyjec_do_1_klasy.pdf

     Kryteria_rekrutacji_do_klas_I.pdf

      

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie