• Akcja "Zima w Mieście" 2022

    • Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy plan Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2022 

     Plan_ZAJEC_ZIMA_W_MIESCIE.docx

      

     DODATKOWE_ZAJECIA_.docx

     REGULAMIN WARSZAWSKIEJ AKCJI ZIMA W MIEŚCIE

     Regulamin_Zima.pdf

     Zwroty za opiekę i wyżywienie

     w celu otrzymania zwrotu za opiekę i wyżywienie w razie nieobecności dziecka należy:

     1. Skutecznie odwołać obiad w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. Przez skutecznie odwołanie rozumie się odwołanie obiadu osobiście w pokoju 11, sekretariacie bądź u kierownika wypoczynku, telefonicznie pod numerami: 22 6176803 w 1, 22 6176816 bądź mailowo: obiadysp397@wp.pl;
     2. Wypełnić druk zwrotu za odwołany posiłek i opiekę. Druk w formie papierowej znajduje się przy wejściu do szkoły, można go również pobrać:  wniosek_o_zwrot_.doc ;
     3. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w oryginale w placówce do której dziecko uczęszczało.

     Skuteczne odwołanie posiłku jest równoznaczne ze zwrotem zarówno za obiad jak i opiekę.

     UWAGA:

     Druk przesłany drogą elektroniczną nie będzie uwzględniony.

     Zwrot za opiekę będzie wykonany z końcem lutego.

      

     Warszawska Akcja "Zima w Mieście" 31 stycznia – 11 luty 2022 r.

     Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

     Jak się zapisać?

     Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

     Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
     w Warszawie.

     Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

     Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

     Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

      

     Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022

     Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

     Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

     1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
     2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl
     3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2022.
     4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
     w elektronicznym systemie pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 30.12.2021 r. od godziny 8:00 do 11.01.2022 r. do godziny 24:00.
     5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
     6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
     • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
     • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.

     7. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2022 w szkołach/placówkach specjalnych.
     8. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2021/2022 organizują Akcję.
     9. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl , w terminie określonym harmonogramem 12.01.2022 r. od godziny 16:00.
     10. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 13.01.2022 r. od godziny 8:00 do 19.01.2022 r. do godziny 14:00. Niezłożenia dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
     11. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
     12. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
     13. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki. 
     13. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
     14. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl

     Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2022

     Data

     Etap zapisów/czynności kandydata

     od

     do

     30 grudnia 2021 r. godzina 8:00

     11 stycznia 2022 r. godzina 24:00

     Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów adres systemu: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     12 stycznia 2022 r. godzina 16:00

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     13 stycznia 2022 r. godzina 8:00

     19 stycznia 2022 r. godzina 12:00

     1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus). Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę

     2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami,
     - potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
     Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

     21 stycznia 2022 r. godzina 16:00

     Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
     Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

     25 stycznia 2022 r. godzina 8:00

     Publikacja wolnych miejsc.

      Rekrutacja na wolne miejsca

     1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

     • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
     • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 25.01.2022 r. od godziny 09:00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2022;
     • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

     2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

     25 stycznia 2022 r. godzina 9:00

      

     Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.
     Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.
     Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych