• Regulamin

    • REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

     w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

      

     Uchwalono na podstawie:

     1. art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
     2. Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03.08.2017r.
      w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach
      i szkołach m st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkól i przedszkoli do zwalniania z opłat
      za posiłki.

      

     § 1.
     Postanowienia ogólne

     1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych
     przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

     2. Posiłki wydawane są od godziny 11:30 do godziny 14:00.

     3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce.

      

     § 2.
     Uprawnienia do korzystania ze stołówki

     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
       
     2. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez OPS i Radę Rodziców,
       
     3. pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
       
     4. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

      


     § 3.
     Ustalanie wysokości opłat za posiłki

     1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

      

     1. opłata za jeden posiłek dla ucznia – 6,50zł,
     2. opłata za jeden posiłek dla innych osób – 9,50zł.

      

     2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

     4. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej,
     w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

     5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

      


     § 4.
     Wnoszenie opłat za posiłki

     1. Opłaty można dokonywać przelewem wpłacając na konto nr : 06 1030 1508 0000 0005 5039 0086 w ostatnie 3 dni robocze miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków. 
     W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.

     2. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
     W przypadku nieterminowego dokonania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecku zostanie wstrzymane wydawanie obiadów.

     3. Za datę wpłaty uznawany jest dzień wpływu środków na konto szkoły, a nie wydruk potwierdzenia przelewu.

     4. Należne kwoty nie podlegają zaokrągleniu.

     5. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
     za który opłata jest wnoszona.

     6. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane dni wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

     7. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów, zgłoszenia telefoniczne lub osobiste (pok. 11) przyjmowane są na 5 dni przed końcem miesiąca. W razie braku zgłoszenia rezygnacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanych obiadów.

     8. Informacje o wysokości miesięcznych opłat i terminach wpłat zamieszczane są na stronie internetowej szkoły:  sp397warszawa.edupage.org


      

     § 5.
     Zwolnienie z opłat za posiłki

     I.  Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 03.08.2017r.:

     § 5. 1. Upoważnia się dyrektorów szkół i przedszkoli do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

     2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce z pomocy społecznej.

     3. Dyrektor szkoły lub przedszkola udziela zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków szkoły lub przedszkola.

     4. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce do dyrektora szkoły lub przedszkola może zostać złożony przez:

     1. rodziców ucznia;

     2. pełnoletniego ucznia;

     3. nauczyciela szkoły;

     4. inne pełnoletnie osoby.

     5. Do wniosku dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia:

     1. oświadczenia o wysokości dochodów;
     2. inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinię pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia lub szczególnie uzasadniony przypadek losowy.

     6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do zarządzenia.

      

     II. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków Rady Rodziców. 

     III.  Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do Dyrektora szkoły.

     IV.  Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.


     § 6.
     Zwroty za niewykorzystane obiady

     1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście, telefonicznie (22 617 68 03 wew. 1, 22 617 68 16) lub mailowo obiadysp397@wp.pl,
     najpóźniej do godziny 15.00. dnia poprzedzającego dzień nieobecności.

     2. W nagłych wypadkach można odwołać obiad tego samego dnia do godz. 8:00 tylko drogą mailową na adres: obiadysp397@wp.pl

     3. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy osoby wpłacającej w następnym miesiącu.

     4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.


      

     § 7.
     Zasady zachowania na stołówce

     1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

     2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.

     3. W stołówce obowiązuje cisza.

     4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

     5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.

     6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

     7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

     8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów
     w stołówce szkolnej.

      

     § 8.
     Postanowienia końcowe

     1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.

     2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

     3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych