• Świetlica w czasie pandemii - zasady

    •  

     Zasady bezpiecznego zachowania w świetlicy szkolnej

      

     1. Świetlica szkolna działa w godzinach: 7.00 – 17.30 i  jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

      

     2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

      

     3. Uczniowie z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych są umieszczani w izolatorium szkolnym, a następnie odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

      

     4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców, opiekunów prawnych i inne upoważnione osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

      

     5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w ustalonych grupach uczniów z podziałem na konkretne, stałe sale świetlicowe. W razie potrzeby zajęcia mogą się odbywać w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

      

     6. Sale świetlicowe i inne sale dydaktyczne, wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych.  

      

     7. Pracownicy obsługi regularnie czyszczą (przy użyciu wody z detergentem) i dezynfekują pomieszczenia wykorzystywane do zajęć świetlicowych.

      

     8. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: regularne  mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      

     9. W salach świetlicowych maseczki nie obowiązują.

      

     10. W każdej sali świetlicowej jest płyn do dezynfekcji rąk, stosowany pod nadzorem nauczyciela wychowawcy świetlicy.

      

     11. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.

      

     12. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają tylko z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      

     13. W sali świetlicowej znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

      

     14. Grupy świetlicowe w miarę możliwości korzystają z pobytu na świeżym powietrzu.

      

     15. Nauczyciel wychowawca świetlicy regularnie przypomina uczniom, którymi się opiekuje o podstawowych zasadach higieny w czasie pandemii COVID 19.

      

     16. Nauczyciel wychowawca świetlicy ustala zasady wyjścia z sali świetlicowej do innych pomieszczeń w szkole, np. toaleta, biblioteka szkolna, szatnia.

      

     17. Kierownik świetlicy i nauczyciele wychowawcy świetlicy kontaktują się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie.

      

     18. Jeżeli zachodzi potrzeba bezpośredniego kontaktu z rodzicem lub interesantem nauczyciel wychowawca świetlicy zachowuje dystans i odpowiednie środki, w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych