• Świetlica w czasie pandemii - zasady

   •  

    Zasady bezpiecznego zachowania w świetlicy szkolnej

     

    1. Świetlica szkolna działa w godzinach: 7.00 – 17.30 i  jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

     

    2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

     

    3. Uczniowie z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych są umieszczani w izolatorium szkolnym, a następnie odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

     

    4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców, opiekunów prawnych i inne upoważnione osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

     

    5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w ustalonych grupach uczniów z podziałem na konkretne, stałe sale świetlicowe. W razie potrzeby zajęcia mogą się odbywać w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

     

    6. Sale świetlicowe i inne sale dydaktyczne, wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych.  

     

    7. Pracownicy obsługi regularnie czyszczą (przy użyciu wody z detergentem) i dezynfekują pomieszczenia wykorzystywane do zajęć świetlicowych.

     

    8. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: regularne  mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

     

    9. W salach świetlicowych maseczki nie obowiązują.

     

    10. W każdej sali świetlicowej jest płyn do dezynfekcji rąk, stosowany pod nadzorem nauczyciela wychowawcy świetlicy.

     

    11. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.

     

    12. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają tylko z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

     

    13. W sali świetlicowej znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

     

    14. Grupy świetlicowe w miarę możliwości korzystają z pobytu na świeżym powietrzu.

     

    15. Nauczyciel wychowawca świetlicy regularnie przypomina uczniom, którymi się opiekuje o podstawowych zasadach higieny w czasie pandemii COVID 19.

     

    16. Nauczyciel wychowawca świetlicy ustala zasady wyjścia z sali świetlicowej do innych pomieszczeń w szkole, np. toaleta, biblioteka szkolna, szatnia.

     

    17. Kierownik świetlicy i nauczyciele wychowawcy świetlicy kontaktują się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie.

     

    18. Jeżeli zachodzi potrzeba bezpośredniego kontaktu z rodzicem lub interesantem nauczyciel wychowawca świetlicy zachowuje dystans i odpowiednie środki, w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych