• Konkursy

    • ROK SZKOLNY 2021/2022

     Informacje o aktualnych konkursach są zamieszczane na Facebooku oraz w Ogłoszeniach na Librusie. Zapraszamy do udziału w konkursach!!!

     Link na FB: https://m.facebook.com/Świetlica-SP-nr-397-im-Bohaterów-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104616571989039/

     ROK SZKOLNY 2020/2021

     KWIECIEŃ

     "Moja Karta Miejska" - konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych (klasy I-VIII). Zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie.

     Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego;

     Termin nadsyłania prac: 09.04.2021 r. (bezpośrednio do organizatora, dane teleadresowe w regulaminie);

     Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia z oświadczeniem dostępne na stronie:

     http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/narysuj-swoj-kart-ucznia
     „Czy to prawda, że sport to zdrowie. Nawet dziecko Ci to powie, albo narysuje..” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do świetlicy (klasy I-IV). Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu.

     Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach;

     Termin i miejsce składania prac, kart zgłoszenia: 23.04.2021 r., świetlica SP 397, sala nr 6 (prace zostaną zebrane, opisane i wysłane do organizatora);

     Do pracy dołączamy wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych kartę zgłoszenia dziecka do konkursu:
     - dostępną w świetlicy SP 397,
     - dostępną na stronie internetowej: https://sp5pyskowice.pl/swietlica/konkursy/ (3 - 4 strona regulaminu);


     Założenia organizacyjne:
     - praca ma ilustrować temat konkursu (propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym, zachęcanie do uprawiania sportu, odszukanie promocji sportu w literaturze),
     - uczestnicy: dzieci z klas I-IV uczęszczające na zajęcia świetlicowe,
     - technika: dowolna płaska lub przestrzenna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp),
     - format: płaska - A3, przestrzenna - dowolna,
     - każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,
     - praca musi być wykonana estetycznie i solidnie (poszczególne elementy nie mogą się odklejać),
     - Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę jakość wykonania prac oraz oryginalność,
     - ogłoszenie wyników: maj,
     - lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły,
     - złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu,
     - prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora (autorzy prac przenoszą na organizatora prawa do publikacji dzieła).


     3. „Jestem z Mazowsza - to powód do dumy": konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

     Organizator: Województwo Mazowieckie;

     Klasy I-III:
     Termin i miejsce składania prac, formularza zgłoszenia z oświadczeniami: 23.04.2021 r., świetlica SP 397, sala nr 6 (prace zostaną zebrane, opisane i wysłane do organizatora);

     Do pracy dołączamy wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „JESTEM Z MAZOWSZA – TO POWÓD DO DUMY”:
     - dostępny w świetlicy SP 397,
     - dostępny na stronie internetowej:
     https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html

     Założenia organizacyjne:
     - praca ma ilustrować temat konkursu (budowanie tożsamości regionalnej, wzmocnienie więzi społecznych i poczucia dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej, rozwijanie zainteresowań historią, kultura, tradycjami, przyrodą województwa mazowieckiego, poszerzenie wiedzy na temat regionu oraz popularyzowanie regionu, zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczego promowania regionu oraz zainteresowania młodego pokolenia rozwojem rodzinnych miejscowości oraz całego województwa),
     - uczestnicy: dzieci z klas I-III,
     - warunkiem koniecznym jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,
     - technika: dowolna płaska (rysunek, grafika, kolaż, wydzieranka, wyklejanka, malarstwo na dowolnym podłożu: np. płótno, papier, tkanina, mile widziane techniki mieszane)
     - format: płaska - A3,
     - prac nie należy oprawiać w passe-partout,
     - nie dopuszcza się prac wykonanych techniką malowania po numerach,
     - każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,
     - nadesłane prace muszą być pracami własnymi, oryginalnymi, nawiązującymi do tematu, wcześniej nienagradzanymi oraz niepublikowanymi,
     - praca musi być wykonana estetycznie i solidnie (poszczególne elementy nie mogą się odklejać),
     - Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę zgodność z Regulaminem, zgodność z tematem, formę i sposób prezentacji tematu, oryginalność, ogólną estetykę,
     - lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły,
     - złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu,
     - prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora (autorzy prac przenoszą na organizatora prawa do publikacji dzieła).

     Klasy IV-VIII:
     W powyższym konkursie mogą również brać udział uczniowie klas IV-VIII. Prace literackie wysyłamy na konkurs indywidualnie. Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html

      

     Świetlica szkolna zaprasza chętne dzieci z klas 1 - 3 oraz zerówki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem "Piękna planeta".
     Na prace wykonane dowolną techniką plastyczną (farby, kredki, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane) w formacie nie mniejszym niż A4 czekamy w szkole od 19 do 21 kwietnia. W godzinach 8.00 - 15.00 będzie można zostawić je w stojącym w przedsionku pudełku.
     Autorów najlepszych prac uhonorujemy nagrodami.
     Czekamy i liczymy jak zawsze na Waszą pomysłowość.
     W imieniu zespołu świetlicowego Pani Kasia
     PS. Nie zapomnijcie o podpisie!
     PSS. Można zgłaszać prace przestrzenne.

      

     Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w piątej, jubileuszowej edycji konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych. W tegorocznej edycji „Popisz się talentem” użyjecie wyobraźni, aby zajrzeć w przyszłość. To temat, który rozpala wyobraźnię twórców od dziesiątek lat. Teraz czas, abyście i wy się z nim zmierzyli. Opiszcie Waszą wizję przyszłego świata, tworząc relację z wyprawy w przyszłość.

     Cele konkursu:
     -rozbudzaie zainteresowań literacko-czytelniczych,
     - umożliwienie dzieciom wyrażenie siebie poprzez sztukę,
     -zachęcenie do twórczego posługiwania się polszczyzną i formułowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
     - budowanie motywacji do pisania dzięki tematowi bliskiemu zainteresowaniom dzieci i młodzieży

     Oceną nadesłanych na konkurs opowiadań zajmie się jury w składzie:
     Monika Hałucha (PS IBBY)
     Małgorzata Jankowska (Nowa Era)
     Małgorzata Węgrzecka („Świerszczyk”)
     Wojciech Widłak (pisarz dziecięcy)
     Rafał Witek (pisarz dziecięcy).
     Jury będzie rozpatrywać prace w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I–IV i klasy V–VIII. W każdej z tych kategorii wyłonione zostanie 15 opowiadań (czyli łącznie 30).

     Nagrodą jest literacki debiut. Już jesienią 2021 trzydziestu laureatów otrzyma do rąk własnych pokonkursową książkę ze swoimi tekstami. A także pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich sukces. Placówkom, z których pochodzą laureaci, będzie przyznany certyfikat „Szkoła wspierająca talenty”. A wszystkich – i laureatów, i czytelników – na pewno ucieszy fakt, że cały dochód ze sprzedaży pokonkursowej książki trafi do wybranej fundacji działającej na rzecz potrzebujących dzieci.Prace konkursowe oraz zgodę rodzica na udział w konkursie należy przesyłać do 25 kwietnia, w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy:https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem2021/zgloszenie

     Uruchomcie swoją wyobraźnię i do dzieła - startujemy w świat jutra!

      

     REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 
      "BABIE  LATO? JESIEŃ? (ŻEGNAJ, LATO -  WITAJ, JESIEŃ)"


     1. Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, a  odpowiedzialne za konkurs są:
     Maria Poślad oraz Barbara Słomczyńska
     2. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci  na piękno  otaczającej  nas  natury, dostrzeganie  zmian  związanych z porami roku  a także:
         -   propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci 
         -   propagowanie aktywnych form wypoczynku 
         -   rozwijanie zainteresowań fotograficznych
         -   promowanie walorów przyrodniczych Mazowsza /Polski 
         -   rozwijanie wrażliwości artystycznej  
         -   prezentacja twórczości uczniów  w dziedzinie fotografii
     3. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1 – 4 SP 397
     4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : I – klasy 1 – 2; II – klasy 3 – 4
     5. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe
     6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie dwóch zdjęć krajobrazowych i przekazanie ich organizatorom konkursu
     7. Fotografie należy dostarczyć do świetlicy w formie kolorowego wydruku o formacie A5 (nie jest wymagany papier fotograficzny) - muszą znajdować się w przezroczystej koszulce i być zaopatrzone w metryczkę według szablonu: tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, klasa
     8. Do prac konkursowych należy dołączyć formularz, zawierający zgodę rodziców/opiekunów prawnych na opublikowanie danych dziecka oraz zwycięskich prac na stronie szkoły wraz z potwierdzeniem praw autorskich do zdjęć (ZAŁĄCZNIK 1)
     9. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby -  uczestnik zgłaszający fotografię (rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest posiadać zgodę osoby znajdującej się na fotografii  na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
     10. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 5 października 2020 r.
     11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów.  Orzeczenie Komisji jest ostateczne i niepodważalne 
     12. Kryteria oceny prac:
       - zgodność z tematyką konkursu
      - samodzielność wykonania zdjęć
      - walory artystyczne zdjęć
     12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie szkoły 12 października 2020
     13. W każdej grupie wiekowej przewidziane są trzy nagrody za I, II i III miejsce  
     14. Przewidziana jest wystawa prac konkursowych na szkolnym korytarzu
     15. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny
     16. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. poz. 922 ). 

      


      

     ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     XV  DZIELNICOWY  KONKURS ORIGAMI 

      „Z papierem wśród zwierząt” 

      

     Szkoła Podstawowa Nr 255 im. C. K. Norwida w Warszawie   zaprasza uczniów klas młodszych szkół podstawowych do udziału  w XV DZIELNICOWYM KONKURSIE ORIGAMI  

     REGULAMIN   KONKURSU

     1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I – III ze szkół  podstawowych dzielnicy Praga Południe. 

     2. Prace powinny być wykonane na białym lub kolorowym kartonie  A3. 

     3. Obowiązuje technika origami płaskie: z koła, z kwadratu lub z prostokąta.  /Pamiętajmy - nie łączymy kół z kwadratami ani z prostokątami!/ 

     4. Komisja będzie zwracała szczególną uwagę na kompozycję pracy, zgodność z zasadami technik ORIGAMI oraz estetykę wykonania i wkład pracy własnej dziecka  w wykonanie pracy konkursowej. 

     5. Prace muszą być podpisane - z tyłu należy umieścić metryczkę z danymi      dotyczącymi autora / pod uwagę brane będą tylko prace indywidualne/, placówki macierzystej      oraz nazwiskiem opiekuna. Do każdej pracy muszą być również zamieszczone zgody, które są do pobrania u nauczycieli świetlicy.

     6. Ostateczny termin składania prac  do 04.12. 2019r. w sali numer 5.

      

     Origami, Składania Papieru, 3D, Łabędź, Ptak

     Koordynatorzy konkursu:

     Wychowawcy świetlicy: Dorota Wawrzkowicz oraz Jolanta Czaplicka

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


      

     Kobieta, Pani, Portret, Moda, Uroda, Osoba, Atrakcyjny

     Świetlicowy konkurs plastyczny

     „PANI JESIEŃ”

      

     I. Organizator :

     Świetlica Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza uczniów klas 0 - III do udziału w konkursie plastycznym.

      

     II. Cele konkursu:

     § Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody i dostrzeganie zmian sezonowych;

     § Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności uczniów;

     § Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów plastycznych.

      

     III. Uczestnicy konkursu:

     Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

     kategoria I: klasy 0 – I oraz kategoria II: klasy II – III

      

     IV. Przedmiot konkursu:

     Plastyczne przedstawienie własnego wyobrażenia jesieni jako pory roku z jej charakterystycznymi cechami. Przyjmujemy jesień zarówno jako postać ludzką z typową dla niej kolorystyką, jako krajobraz w jesiennym kolorycie, a także jako działania człowieka, które odbywają się właśnie o tej porze roku. Technika - dowolna (kredki, farba, wyklejanka), płaska, z wyłączeniem materiałów sypkich.

      

     V. Kryteria oceny:

     § ogólne wrażenie artystyczne,

     § fantazja i pomysłowość twórców,

     § dobór i wykorzystanie materiałów,

     § wkład pracy,

     § estetyka pracy,

     § samodzielność wykonania pracy.

      

     VI. Założenia organizacyjne:

     § Konkurs dotyczy wyłącznie prac indywidualnych;

     § Prace biorące udział w konkursie muszą być opatrzone metryczką:

     imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna;

     § Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu prosimy składać do dnia 28.10.2019 r. w sali nr 5 w godz. 7.00 – 17.30;

     § Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca dla każdej kategorii wiekowej;

     § Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce świetlica i zostanie udostępniona w zakładce Ogłoszenia dziennika elektronicznego Librus;

     § Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      

     VII. Koordynatorzy konkursu:

     Wychowawcy świetlicy: Maria Poślad oraz Elżbieta Zdrojewska

      

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

    Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

    Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych