• Historia

    • Historia

     Lata 1931 – 1947
     W roku 1931 przypadała 100 rocznica Bitwy Grochowskiej. Uczczono tę rocznicę nadaniem ulicom Grochowa nazw związanych z historyczną bitwą ( m.in. ul. Chłopickiego, Kickiego, Paca, Dwernickiego itp.). Postanowiono wybudować też nową szkołę.
     Szkoła-pomnik powstawała przez dwa lata, przy ul. Kordeckiego. W 1933 roku jej dyrektorem został Pan Piotr Malanowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
     W tym samym roku szkoła otrzymała imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej
     oraz sztandar ufundowany przez mieszkańców Grochowa. Opiekę nad nią objęło Towarzystwo Przyjaciół Grochowa. W tym samym budynku znajdowała się również Publiczna Szkoła Powszechna Nr 92 i Szkoła Wieczorowa Nr II.

     W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, szkołę zajęła żandarmeria niemiecka. Dyrektor Malanowski, biorący udział w Kampanii Wrześniowej jako oficer Wojska Polskiego, zginął śmiercią żołnierza w obozie jenieckim. Zastąpił go Pan Jan Stępień.
     Zorganizował on tajne nauczanie. W czasie wojny z pietyzmem przechowywano sztandar szkoły, który do dziś jest eksponatem naszej szkoły, obok nowego.

     W 1945 roku szkołę uprzątnięto po zniszczeniach wojennych. Rozpoczęła ona swą działalność pod kierownictwem Pani Jadwigi Osieckiej. W 1947 roku szkoła została pozbawiona prawa używania imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej. Sztandar ukryto. Szkoła miała wówczas duże osiągnięcia dzięki zaangażowaniu i nowatorstwu Pani Dyrektor. Jako jedna z pierwszych szkół w Warszawie wprowadziła ona wcześniejsze zapisy do klas pierwszych, dopracowała się metody realizowania zagadnienia zawodoznawstwa i preorientacji zawodowej, a także założyła teczki bibliograficzne,
     w których prowadzono dokumentacje uczniów. Współpracowano ze szkołami i pedagogami z różnych miast w kraju i za granicą, np. z Węgrami, NRD, Czechosłowacją, ZSRR,
     a w kraju z Łodzią, Łęczycą itd. Młodzież prowadziła też korespondencję z kolegami
     z dalekich Chin i Wietnamu.

     Lata 1968 – 1972
     W 1972 roku nowym dyrektorem zostaje Pani mgr Łucja Mirecka. Personel pedagogiczny tworzyli głównie nauczyciele ze szkoły przy ul. Kordeckiego. Dnia 14 października 1972 roku (w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej) odbyło się uroczyste otwarcie szkoły w nowoczesnym budynku.

     Lata 1973 – 1986
     W roku szkolnym 1979/80 dotychczasowa dyrektorka szkoły - Pani Łucja Mirecka została powołana na stanowisko wizytatora szkolnego. Nominację na nowego dyrektora szkoły otrzymuje Pani Barbara Mossakowska.

     W 1981 roku w 150 rocznicę Bitwy Grochowskiej zaistniała możliwość przywrócenia szkole zaszczytnego imienia Bohaterów Olszynki Grochowskiej. Przypominanie walk
     o niepodległość nie było już zakazane. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz młodzież zwrócili się do ówczesnego Urzędu Miasta oraz do Kuratorium Oœwiaty z prośbą o oficjalne przywrócenie szkole imienia. Stan wojenny odwlókł decyzję Kuratorium do 1984 roku. Uroczystość odbyła się 28 kwietnia 1984 roku. Szkoła otrzymała nowy sztandar i pamiątkową tablicę. Nad tablicą umieszczono kopię przechowywanego
     w Muzeum Wojska Polskiego pamiątkowego krzyżyka z Olszynki Grochowskiej. W 1986 roku 29 sierpnia Rada Pedagogiczna powołała nowego dyrektora szkoły - Panią mgr Annę Hempel - Wysokińską.

     Lata 1993 – 2001
     W 1993 roku pani dyrektor zostaje powołana na wyższe stanowisko , najpierw
     do Kuratorium, a potem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na dyrektora szkoły został powołany Pan mgr Andrzej Jachnik.

     28 lutego 1998 roku szkoła obchodziła 25-lecie działalności w nowym budynku.
     Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą zaproszono przedstawicieli władz
     Gminy Centrum, Kuratorium Oświaty, a także absolwentów szkoły.

     1 września 1999 r. Gimnazjum nr 20 rozpoczyna swoją działalność w budynku wygasającej w wyniku reformy oświaty Szkoły Podstawowej  nr 54 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej  na Saskiej Kępie. Dyrektorem zostaje  Pan mgr Andrzej Jachnik.

     W czerwcu 2000 r. ostatni ósmoklasiści opuszczają mury szkoły podstawowej.

     2 marca  2001 r. odbywa się uroczystość wręczenia Gimnazjum nr 20 sztandaru
     ufundowanego przez ostatni rocznik ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 54.
     Oprócz części oficjalnej odbyła się też inscenizacja „Pana Tadeusza” w wykonaniu absolwentów szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Gminy  Centrum, Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Kultury Fizycznej. Uroczystość uświetnili absolwenci Szkoły Podstawowej nr 54, Mistrzowie Olimpijscy: Kamila Skolimowska
     i Robert Sycz oraz Kajetan Broniewski wraz z trenerami Jerzym Brońcem (trener roku 2000) i Pawłem Berkiem – byłymi pracownikami szkoły.

     2002 r. –  Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Bożena Rogozińska.

     W czerwcu 2004 r. Szkoła Podstawowa nr 54 kończy swoją działalność.
     Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Pani dyrektor Barbara Molak
     przekazała na ręce dyrekcji Gimnazjum 20 pamiątkowe sztandary.

     W 2005 r. W wyniku starań podjętych przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i uczniów, zapada decyzja nadania Gimnazjum nr 20 zaszczytnego im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej. Z tej okazji w czerwcu 2005 roku z funduszy zebranych przez społeczność szkolną zostaje ufundowany kolejny sztandar gimnazjum.

     24 lutego 2006 r.  w 175 rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską  odbywa się wspaniała, oficjalna uroczystość nadania szkole imienia. Swoją obecnością uświetnili ją przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, dyrektorzy okolicznych  szkół,
     a także byli pracownicy szkoły, absolwenci i rodzice naszych uczniów. Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców został poświęcony przez proboszcza miejscowej parafii. W ten sposób staliśmy się kontynuatorami chlubnych tradycji patriotycznych,
     które uprzednio kultywowała istniejąca ponad 70 lat Szkoła Podstawowa nr 54 mieszcząca się od 1972 roku w budynku obecnego Gimnazjum.

     25 lutego 2009 r. obchody  Święta Szkoły inauguruje msza św. w intencji Bohaterów Olszynki Grochowskiej w kościele przy ul. Ateńskiej. Na program obchodów złożyły się apele, lekcje biblioteczne przybliżające uczniom historię szkoły, lekcje wychowawcze dotyczące historii sztandarów, finał szkolnego konkursu historycznego „ Powstanie Listopadowe i wojna polsko-rosyjska 1831 roku”, finał Praskiego Konkursu Plastyczno -historycznego  „Szlakiem Powstania Listopadowego w Warszawie – ważne miejsca
     i ludzie”, a także wspaniała wystawa prac uczniów. Sponsorem nagród, tego po raz pierwszy organizowanego przez nas konkursu o zasięgu warszawskim, był Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe. Zaprosiliśmy znamienitych gości: Burmistrza  naszej dzielnicy, przedstawicieli Kuratorium, Wydziału Oświaty i Wychowania, NSZZ Solidarność, ZNP, Proboszcza naszej parafii, przewodniczącego Rady Rodziców, uczniów szkół warszawskich nagrodzonych w konkursie wraz ze swoimi  nauczycielami, a także naszych uczniów i ich rodziców. Uroczystość uświetniły występy chóru szkolnego i krótki program artystyczny Koła Teatralnego. Bardzo wzruszający był moment pożegnania zmarłej
     18 II 2009 r. Kamili Skolimowskiej, absolwentki naszej szkoły – mistrzyni olimpijskiej
     w rzucie młotem – Sydney 2000.

     2010 r. Gimnazjum obchodzi 10-cio lecie swojego istnienia. Jak co roku Święto Szkoły inauguruje msza święta w intencji Bohaterów Olszynki Grochowskiej.
     Odbywają się spotkania ze sławnymi absolwentami, a także lekcje biblioteczne,
     finał konkursów plastycznych i literackich.

     2011 r. Z dniem 1 września szkoła wprowadza obok tradycyjnego, papierowego dziennika lekcyjnego również dziennik elektroniczny. Dzięki niemu  uczniowie i ich rodzice na bieżąco mogą korzystać z planu lekcji, sprawdzać wiadomości, kontrolować frekwencję
     i oceny. Staraniem Rady Rodziców przy szkole powstaje nowoczesny kompleks boisk sportowych.

     2012 r. Dyrektorem szkoły zostaje Pan mgr Paweł Jaworski.

     29 września 2012 r. w naszej szkole  odbył się piknik z okazji  otwarcia długo wyczekiwanego nowoczesnego kompleksu boisk sportowych . Wybudowano go dzięki staraniom Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i przychylności władz Miasta i Gminy.
     Na uroczystość zaproszono znamienitych gości: Jego Ekscelencję- biskupa pomocniczego diecezji warszawsko- praskiej, który dokonał poświęcenia kompleksu, Senatora Marka Borowskiego, Gospodarzy naszej Dzielnicy – Pana Burmistrza i Jego zastępcę, przewodniczącą Komisji Oświaty, przewodniczącego Komisji Komunalnej
     i Handlu, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Radnych, Przedstawicieli Wydziału Oświaty
     i Wychowania Dzielnicy Warszawa Praga Południe, Dyrektorów okolicznych szkół i przedszkoli, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ” U Matysiaków” ,Prezesa  Spółdzielni Remontowo- Budowlanej Ateńska, pracowników szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także mieszkańców osiedla. Dyrektor Gimnazjum nr 20 p. Paweł Jaworski otwierając uroczystość powiedział: „Ten kompleks służyć będzie całemu lokalnemu , społeczeństwu.  Niech służy Waszemu zdrowiu i rozwojowi sprawności fizycznej. Niech będzie miejscem rywalizacji w duchu „fair play”. Niech dzięki niemu realizuje się w naszym mieście, dzielnicy i osiedlu piękna idea wychowania przez sport”. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy pikniku obejrzeli przedstawienie szkolnego koła teatralnego, a także pantomimę w wykonaniu naszych absolwentów, wysłuchali koncertu, w którym wystąpili uczniowie naszego gimnazjum  i okolicznych szkół, członkowie klubu osiedlowego Orion, seniorzy Domu Pomocy Społecznej i przedszkolaki. Równocześnie można było wziąć udział w loterii fantowej, obejrzeć pokaz podnoszenia ciężarów, wspomóc harcerzy kupując przygotowane przez nich specjały z grilla, delektować się wyśmienitymi wypiekami na kiermaszu ciast, obejrzeć i zakupić filcową biżuterię, wziąć udział w plenerze malarskim
     i pojeździć na ergometrze.

     W grudniu 2012 – szkoła wzbogaciła się o sieć bezprzewodową WiFi

     28 lutego 2013 r.
     Tegoroczne  Święto szkoły przebiegło pod znakiem  obchodów  80- lecia placówki noszącej zaszczytne  imię Bohaterów Olszynki Grochowskiej. Jak co roku uroczystości  rozpoczęła msza św.  w kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Ateńskiej , celebrowana przez biskupa seniora Kazimierza Romaniuka. O godz. 11.00 dyr. Gimnazjum Paweł Jaworski przywitał zaproszonych gości : senatora RP Marka Borowskiego, przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego Macieja Czulickiego, burmistrza dzielnicy Praga – Południe Tomasza Kucharskiego, jego zastępcę Konstantego Bartonia, polską pisarkę Barbarę Wachowicz, Radnych Miasta Stołecznego Warszawy, Radnych naszej dzielnicy, przewodniczących związków zawodowych, dyrektorów okolicznych szkół, przedszkoli, instytucji i placówek , byłych przewodniczących Komitetu Rodzicielskiego, członków Rady Rodziców, przedstawicieli absolwentów szkoły podstawowej z rocznika 1937-1939 i absolwentów gimnazjum.Wielkimi owacjami zostali przywitani byli dyrektorzy SP 54 – dyr. Barbara Mossakowska, dyr. Anna Bargielska,
     dyr. Jadwiga Reczyńska, dyr. Barbara Molak, a także wszyscy dawni i obecni nauczyciele. W czasie licznych przemówień wygłaszanych przez gości padło wiele ważnych słów
     o patronach szkoły i jej historii. Najbardziej spektakularną częścią uroczystości był wspaniały spektakl  szkolnego koła teatralnego prowadzonego przez p. Agnieszkę Dudek  „Wszyscyśmy z Niej” ukazujący dzieje szkoły na tle sytuacji polityczno-społecznej kraju i Warszawy. Opowieść była przeplatana świetnie dobraną muzyką, słynnymi szlagierami, układami choreograficznymi, zaskakującymi efektami dźwiękowymi  
     i świetlnymi.  Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek połączony z prezentacją dorobku szkoły i możliwością wpisania się do księgi pamiątkowej.

     A oto jeden z wielu wpisów „ Uczniowie Gimnazjum nr 20, Bohaterowie Olszynki Grochowskiej, gdyby żyli, byliby z was dumni”.

     Lipiec – sierpień 2013 -  długo oczekiwany remont szkoły – na parterze wymieniono podłogi, stolarkę drzwiową, wymieniono poziomy wodne, oraz instalację przeciwpożarową.

     Od 1 września 2013 r. w szkole obowiązuje dziennik elekroniczny Librus.

     2015 r. Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Bożena Mossakowska.

     1 września 2021 r. Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Alicja Baranowska

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych