• Pomoc Pedagogiczno - Psychologiczna

    •  

      

     Oferta warsztatowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4

     ul. Mińska 1/5

     w roku szkolnym 2019/2020

      

     TEMAT ZAJĘĆ

     TERMIN

     PROWADZĄCY

      

     Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

     Zajęcia dla dzieci leworęcznych (kl.0-I)

     I semestr

      

     Mgr M. Borowska

     Mgr I. Olichwiruk

      

     Terapia ręki (kl. I-II)

     X 2019-

     II 2020

     Mgr  E. Adaszewska

     Mgr K. Jędrzejczak

     Terapia ręki (kl. 0- I)

     III – V 2020

      

     Mgr  E. Adaszewska

     Mgr K. Jędrzejczak

      

     Zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji z elementami terapii pedagogicznej (dla dzieci 4-5-lat)

      

     X 2019-

     II 2020

      

     Mgr E. Adaszewska

     Mgr K. Jędrzejczak

      

     Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci
     z Zespołem Aspergera (kl. I)

     X 2019

     Mgr M. Ciosek

     Mgr O. Markowska

      

     „Bajkoterapia” dla dzieci nieśmiałych (5-6 lat)

     II semestr

     Mgr O. Markowska

     Mgr M. Ciosek

      

     Trening słuchowy dla dzieci
     6-letnich

      

     I  i II semestr

      

     Mgr I. Zalech

     Mgr I. Barcikowska

      

     Trening ortograficzny dla klas III

      

     I i II semestr

      

     Mgr Barcikowska

      

     Trening czytania z elementami metody Warnkego (kl. IV-V)

      

     I i II semestr

      

     Mgr B. Kalinowska

      

     „Łamigłówki mądrej główki”-zajęcia dla dzieci zdolnych
     (6-latki)

     II semestr

     Mgr R. Karwat

      

     Trening słuchowo-językowy
     (kl. IV-V)

      

     II –VI 2020

      

     Mgr B. Kalinowska

      

     Zajęcia dla młodzieży

     Grupa terapeutyczna dla młodzieży licealnej

     X 2019-VI 2020

     Mgr J. Słobodzian

     Mgr M. Szydlik

      

     Doradztwo edukacyjno- zawodowe

     I II semestr

     Mgr Ewa Wrzesień

      

     Zajęcia dla rodziców i nauczycieli

     Poradnictwo seksuologiczne
     dla nauczycieli szkolnych
     i przedszkolnych

     I-II semestr

     Mgr Sylwia Michalczewska

      

     Grupa wsparcia dla nauczycieli

      

     I-II semestr

      

     Mgr Olga Markowska

      

     Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Zaburzenia emocjonalne dzieci
     w wieku przedszkolnym”

     X-XI 2019

     Mgr A. Prostko

      

     Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ASD

      

     I –II semestr

     od X 2019

      

     Mgr M. Szydlik

     Mgr M. Kibart

      

     Warsztat dla rodziców dzieci 5-6 letnich przygotowujących do nauki czytania i pisania „Moje dziecko dobry uczeń”

     X 2019

     Mgr M. Siczek

      

     Warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Ryzyko dysleksji w przedszkolu”

     V 2020

     Mgr M. Siczek

      

      

     Godziny otwarcia PPP nr 4:
     poniedziałek 8:00 – 19:00
     wtorek 8:00 – 19:00
     środa 8:00 – 19:00
     czwartek 8:00 – 19:00
     piątek 8:00 – 19:00
     sobota 9:00 – 13:00

     tel.fax (022) 810 20 29


      

     Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

       

     Jeżeli trudności w pisaniu i czytaniu u dziecka wynikają ze stwierdzonej przez specjalistów dysleksji lub zagrożenia nią,
     ma ono szczególne potrzeby edukacyjne. Oznacza to konieczność dostosowania wymagań odnośnie pisania i czytania do tych potrzeb, poprzez:

     1.    Kompensację zaburzeń przez zmianę metod nauki czytania i pisania.

     Zmiana metody uczenia obu umiejętności na zgodną z potrzebami dziecka, na przykład zastosowanie metody sylabowej lub symultaniczno-sekwencyjnej wymaga:

     • Wskazania i zastosowania odpowiednich podręczników i ćwiczeń umożliwiających taką naukę.
     • Zapewnienia dziecku odpowiedniej do indywidualnych potrzeb ilości czasu na opanowanie czytania i pisania.
     • Kompensowania trudności wynikających ze słabego opanowania czytania 
      i pisania dziecka, aby mogło odpowiednio do swojego potencjału intelektualnego nabywać wiedzę i umiejętności szkolne ze wszystkich przedmiotów, a więc:

     - dostosowania tekstów, którymi posługuje się dziecko do jego aktualnych umiejętności,

     - rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem,

     - głośnego odczytywania treści poleceń i zadań,

     - podczas sprawdzania wiadomości zastąpienia pisemnej formy wypowiedzi ustną,

     - zapewnienia dostępu do „książki mówionej”,

     - rozdzielenie oceny treści wypowiedzi od strony ortograficznej 

     2.    Korekcję zaburzonych funkcji poznawczych poprzez:

     • Zastosowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Im wcześniej podejmie się środki zaradcze tym większa będzie ich skuteczność!

      Prawie każde dziecko z dysleksją doświadcza porażki już na wczesnym etapie nauczania, kiedy mimo entuzjazmu związanego z pójściem do szkoły, podejmowanych prób i dobrych chęci, nie potrafi opanować szkolnych umiejętności. Nie pozostaje to bez wpływu na jego rozwój emocjonalny, poczucie własnej wartości obraz siebie w roli ucznia, które często są zaniżone,  a dziecko stosuje mechanizmy obronne jak unikanie, wycofanie lub deprecjonowanie wartości uczenia się i szkoły.

     Dlatego niezależnie od wieku należy uwzględniać wynikające z dysleksji potrzeby jak:

     • Zrozumienia ze strony dorosłych – rodziców i nauczycieli, zamiast obwiniania za niepowodzenia i stawianie wymagań niemożliwych do spełnienia.
     • Rzeczowego wyjaśnienia przyczyn niepowodzeń.
     • Wskazania efektywnych sposobów poradzenia sobie z nimi i stanowczego dopilnowania ich realizacji.
     • Przestrzegania poprawności wykonania zaleconych przez specjalistów zadań.
     • Systematycznej pomocy w wykonywaniu koniecznych ćwiczeń, tam gdzie to niezbędne.
     • Rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę.
     • Motywowania do wzmożonego wysiłku poprzez koncentrację na sukcesach nawet najdrobniejszych, docenianie wysiłku dziecka, zrozumienie jego trudności i zniechęcenia.
     • Cierpliwości dorosłych i rozwijania tej cechy u dziecka.
     • Wyjaśnienia rówieśnikom przyczyn trudności i uczenia się w inny niż wszyscy sposób.
     • Wskazywanie pozytywnych cech dziecka jak wytrwałość, dzielność, cierpliwość, pracowitość, wiedza, zainteresowania oraz stwarzanie warunków dla ujawniania tych mocnych stron dziecka w klasie.

      

                                                                             Dysleksja__dla_Rodzicow_PDF.pdf

     * * *

     Celem kampanii, prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
     „Potrafię się zatrzymać” jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie
     z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych
     .

     Kampania kierowana jest do rodziców małych dzieci (do 6. roku życia),
     którym zdarza się stosować klapsy, ale poszukują innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic,
     by nauczyć je przestrzegania zasad.

     Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kampanii: rodzice.fdds.pl

     * * *

     EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

     W dniach 01-07.10.2018 r. serdecznie zapraszamy do obchodów Europejskiego Dnia Świadomości Dysleksji.

     Jak co roku celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się, popularyzacja rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją.

     W tym roku akcja odbywa się pod hasłem ,,Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”.

     Zachęcamy do prezentowania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań, które sprawiają Wam radość
     i satysfakcję oraz napędzają do pokonywania trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

     Podczas całego tygodnia na tablicach w korytarzu szkolnym będzie można zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi dysleksji, pracy z uczniem z dysleksją i innymi ciekawostkami związanymi
     z tym tematem oraz podziwiać galerię sławnych osób z dysleksją.

        

     * * *

     BEZPŁATNE WARSZTATY

     Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla uczniów kl. II-III SP
     na temat radzenia sobie ze złością,
     które odbędą się w Centrum Społecznym przy ul. Paca 40

     w dniach 22 i 29 września br. (w soboty) w godz. 11-13.

     Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 września br.

     Więcej informacji w załączniku
     WARSZTATY_Zaprzyjaznij_sie_ze_zloscia.pdf

     *******

     DNI OTWARTE "SOBOTA Z DYSLEKSJĄ" 

     Zapraszamy na na Dni Otwarte Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
     Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości organizowane pod hasłem „SOBOTA Z DYSLEKSJĄ”.

     Jesienna edycja Dni Otwartych rozpocznie się w drugą sobotę września,
     a zakończy 20 października tym samym wpisując się w obchody
     tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

     Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

     Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
     i porad psychologicznych, pedagogicznych,  fizjoterapeutycznych.

     Program Dni Otwartych skierowany jest przede wszystkim do Rodziców,
     Wychowawców oraz Opiekunów dzieci z trudnościami w uczeniu się.

     Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest możliwe po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 
     w godzinach 09:00 – 21:00 pod numerami telefonów: 22 847-95-42, 22 847-95-41
     lub na miejscu w Poradni w Warszawie przy ulicy Woronicza 15 lokal 100. 

     Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
     Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
     Placówka Kształcenia Ustawicznego
     ul. Woronicza 15 lok. 100,
     02-625 Warszawa (przy stacji metra Wierzbno)
     cwro@cwro.edu.pl
     www.cwro.edu.pl

     Zapraszamy!

     ***********

     Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób
     doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.
     Edycja 2018


     Zadanie dofinansowane ze środków
     budżetu Województwa Mazowieckiego
     Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
     "Niebieska Linia"
     informuje, że od lipca do października 2018 r.
     realizuje zadanie publiczne


     Wyprawa PoMOC – edycja 2018
     - program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach
     z problemem alkoholowym


     W ramach programu oferujemy bezpłatnie:
     - konsultacje psychologiczne
     - konsultacje prawne
     - warsztaty umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy.


     Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego,
     które aktualnie doświadczają przemocy,
     doznały przemocy w przeszłości
     i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki,
     w ich rodzinach występuje lub występował problem alkoholowy,
     którego skutki są nadal odczuwalne

     Zapisy:
     Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
     Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00)

     ***********

     ***********

     Czy Nasza Szkoła jest miejscem przyjaznym uczniom z dysleksją?

     Od kilklu lat uczniowie badają ów zagadnienie w ramach projektu gimnazjalnego.
     Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań.

     Dyslektycy_sa_wsrod_nas_-_dysleksja_naszym_wspolnym_wyzwaniem.pdf


     Badania porównują odpowiedzi jakie udzielili
     respondencji klas VII Szkoły Podstawowej w bieżącym roku szkolnym
     i odpowiedzi respondentów Gimnazjum
     (średnia odpowiedzi z poprzednich trzech lat).

     ***********

     Od roku szkolnego 2017/2018 Nasza Szkoła
     bierze udział w programie "Chronimy Dzieci".


     Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem
     i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
     Jest to pierwsze w Polsce działanie promujące bezpieczne organizacje
     i odpowiadające na potrzeby profesjonalistów i rodziców
     w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci szkoły.
     Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom,
     które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci
     oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

     Znalezione obrazy dla zapytania chronimy dzieci

     **************

     Chroń dziecko w sieci

     Co 5 dziecko trafia w sieci na treści tylko dla dorosłych
     – głównie erotyczne i pornograficzne…Nie musi tak być.
     Możesz ochronić swoje dziecko!
     Wejdź na: www.dzieckowsieci.pl i dowiedz się, jak temu przeciwdziałać.

     *********************

     W kraju, odnotowano wiele przypadków 
     zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami.
     Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
     Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
     Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem,
     za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów
     pod którymi można szukać pomocy.

     800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
     Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje
     na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
     Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców,
     którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze.
     Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom
     dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

     116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
     Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.
     Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk,
     rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.
     Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
     Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00,
     pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
     Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

     800 100 100 –Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
     To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online
     dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji
     w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności
     wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak:
     agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia,
     depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
     Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
     Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00,
     pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

     800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
     Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy
     mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
     Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
     którzy chcą zgłosić problemy dzieci.
     Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
     Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy,
     każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
     Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

     112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

     *********************

     Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

     1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
      oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
      w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
     2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
     3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
     4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
     5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
      w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
     6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
      w sytuacjach kryzysowych;
     7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
     8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
      oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
      b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

     Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

     1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
      i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
     2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
     3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć
      o charakterze terapeutycznym;
     4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
     5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
      oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
      w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
      b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych