• Konkursy

    • ROK SZKOLNY 2020/2021

     KWIECIEŃ

     "Moja Karta Miejska" - konkurs plastyczny dla uczniów warszawskich szkół podstawowych (klasy I-VIII). Zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie.

     Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego;

     Termin nadsyłania prac: 09.04.2021 r. (bezpośrednio do organizatora, dane teleadresowe w regulaminie);

     Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia z oświadczeniem dostępne na stronie:

     http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/narysuj-swoj-kart-ucznia
     „Czy to prawda, że sport to zdrowie. Nawet dziecko Ci to powie, albo narysuje..” - ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do świetlicy (klasy I-IV). Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu.

     Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach;

     Termin i miejsce składania prac, kart zgłoszenia: 23.04.2021 r., świetlica SP 397, sala nr 6 (prace zostaną zebrane, opisane i wysłane do organizatora);

     Do pracy dołączamy wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych kartę zgłoszenia dziecka do konkursu:
     - dostępną w świetlicy SP 397,
     - dostępną na stronie internetowej: https://sp5pyskowice.pl/swietlica/konkursy/ (3 - 4 strona regulaminu);


     Założenia organizacyjne:
     - praca ma ilustrować temat konkursu (propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym, zachęcanie do uprawiania sportu, odszukanie promocji sportu w literaturze),
     - uczestnicy: dzieci z klas I-IV uczęszczające na zajęcia świetlicowe,
     - technika: dowolna płaska lub przestrzenna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp),
     - format: płaska - A3, przestrzenna - dowolna,
     - każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,
     - praca musi być wykonana estetycznie i solidnie (poszczególne elementy nie mogą się odklejać),
     - Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę jakość wykonania prac oraz oryginalność,
     - ogłoszenie wyników: maj,
     - lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły,
     - złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu,
     - prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora (autorzy prac przenoszą na organizatora prawa do publikacji dzieła).


     3. „Jestem z Mazowsza - to powód do dumy": konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

     Organizator: Województwo Mazowieckie;

     Klasy I-III:
     Termin i miejsce składania prac, formularza zgłoszenia z oświadczeniami: 23.04.2021 r., świetlica SP 397, sala nr 6 (prace zostaną zebrane, opisane i wysłane do organizatora);

     Do pracy dołączamy wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „JESTEM Z MAZOWSZA – TO POWÓD DO DUMY”:
     - dostępny w świetlicy SP 397,
     - dostępny na stronie internetowej:
     https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html

     Założenia organizacyjne:
     - praca ma ilustrować temat konkursu (budowanie tożsamości regionalnej, wzmocnienie więzi społecznych i poczucia dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej, rozwijanie zainteresowań historią, kultura, tradycjami, przyrodą województwa mazowieckiego, poszerzenie wiedzy na temat regionu oraz popularyzowanie regionu, zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczego promowania regionu oraz zainteresowania młodego pokolenia rozwojem rodzinnych miejscowości oraz całego województwa),
     - uczestnicy: dzieci z klas I-III,
     - warunkiem koniecznym jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,
     - technika: dowolna płaska (rysunek, grafika, kolaż, wydzieranka, wyklejanka, malarstwo na dowolnym podłożu: np. płótno, papier, tkanina, mile widziane techniki mieszane)
     - format: płaska - A3,
     - prac nie należy oprawiać w passe-partout,
     - nie dopuszcza się prac wykonanych techniką malowania po numerach,
     - każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,
     - nadesłane prace muszą być pracami własnymi, oryginalnymi, nawiązującymi do tematu, wcześniej nienagradzanymi oraz niepublikowanymi,
     - praca musi być wykonana estetycznie i solidnie (poszczególne elementy nie mogą się odklejać),
     - Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę zgodność z Regulaminem, zgodność z tematem, formę i sposób prezentacji tematu, oryginalność, ogólną estetykę,
     - lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły,
     - złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu,
     - prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora (autorzy prac przenoszą na organizatora prawa do publikacji dzieła).

     Klasy IV-VIII:
     W powyższym konkursie mogą również brać udział uczniowie klas IV-VIII. Prace literackie wysyłamy na konkurs indywidualnie. Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html

      

     Świetlica szkolna zaprasza chętne dzieci z klas 1 - 3 oraz zerówki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem "Piękna planeta".
     Na prace wykonane dowolną techniką plastyczną (farby, kredki, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane) w formacie nie mniejszym niż A4 czekamy w szkole od 19 do 21 kwietnia. W godzinach 8.00 - 15.00 będzie można zostawić je w stojącym w przedsionku pudełku.
     Autorów najlepszych prac uhonorujemy nagrodami.
     Czekamy i liczymy jak zawsze na Waszą pomysłowość.
     W imieniu zespołu świetlicowego Pani Kasia
     PS. Nie zapomnijcie o podpisie!
     PSS. Można zgłaszać prace przestrzenne.

      

     Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w piątej, jubileuszowej edycji konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych. W tegorocznej edycji „Popisz się talentem” użyjecie wyobraźni, aby zajrzeć w przyszłość. To temat, który rozpala wyobraźnię twórców od dziesiątek lat. Teraz czas, abyście i wy się z nim zmierzyli. Opiszcie Waszą wizję przyszłego świata, tworząc relację z wyprawy w przyszłość.

     Cele konkursu:
     -rozbudzaie zainteresowań literacko-czytelniczych,
     - umożliwienie dzieciom wyrażenie siebie poprzez sztukę,
     -zachęcenie do twórczego posługiwania się polszczyzną i formułowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych,
     - budowanie motywacji do pisania dzięki tematowi bliskiemu zainteresowaniom dzieci i młodzieży

     Oceną nadesłanych na konkurs opowiadań zajmie się jury w składzie:
     Monika Hałucha (PS IBBY)
     Małgorzata Jankowska (Nowa Era)
     Małgorzata Węgrzecka („Świerszczyk”)
     Wojciech Widłak (pisarz dziecięcy)
     Rafał Witek (pisarz dziecięcy).
     Jury będzie rozpatrywać prace w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I–IV i klasy V–VIII. W każdej z tych kategorii wyłonione zostanie 15 opowiadań (czyli łącznie 30).

     Nagrodą jest literacki debiut. Już jesienią 2021 trzydziestu laureatów otrzyma do rąk własnych pokonkursową książkę ze swoimi tekstami. A także pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich sukces. Placówkom, z których pochodzą laureaci, będzie przyznany certyfikat „Szkoła wspierająca talenty”. A wszystkich – i laureatów, i czytelników – na pewno ucieszy fakt, że cały dochód ze sprzedaży pokonkursowej książki trafi do wybranej fundacji działającej na rzecz potrzebujących dzieci.Prace konkursowe oraz zgodę rodzica na udział w konkursie należy przesyłać do 25 kwietnia, w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy:https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem2021/zgloszenie

     Uruchomcie swoją wyobraźnię i do dzieła - startujemy w świat jutra!

      

     REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 
      "BABIE  LATO? JESIEŃ? (ŻEGNAJ, LATO -  WITAJ, JESIEŃ)"


     1. Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, a  odpowiedzialne za konkurs są:
     Maria Poślad oraz Barbara Słomczyńska
     2. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci  na piękno  otaczającej  nas  natury, dostrzeganie  zmian  związanych z porami roku  a także:
         -   propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci 
         -   propagowanie aktywnych form wypoczynku 
         -   rozwijanie zainteresowań fotograficznych
         -   promowanie walorów przyrodniczych Mazowsza /Polski 
         -   rozwijanie wrażliwości artystycznej  
         -   prezentacja twórczości uczniów  w dziedzinie fotografii
     3. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1 – 4 SP 397
     4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : I – klasy 1 – 2; II – klasy 3 – 4
     5. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe
     6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie dwóch zdjęć krajobrazowych i przekazanie ich organizatorom konkursu
     7. Fotografie należy dostarczyć do świetlicy w formie kolorowego wydruku o formacie A5 (nie jest wymagany papier fotograficzny) - muszą znajdować się w przezroczystej koszulce i być zaopatrzone w metryczkę według szablonu: tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, klasa
     8. Do prac konkursowych należy dołączyć formularz, zawierający zgodę rodziców/opiekunów prawnych na opublikowanie danych dziecka oraz zwycięskich prac na stronie szkoły wraz z potwierdzeniem praw autorskich do zdjęć (ZAŁĄCZNIK 1)
     9. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby -  uczestnik zgłaszający fotografię (rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest posiadać zgodę osoby znajdującej się na fotografii  na nieodpłatną publikację swojego wizerunku
     10. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 5 października 2020 r.
     11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów.  Orzeczenie Komisji jest ostateczne i niepodważalne 
     12. Kryteria oceny prac:
       - zgodność z tematyką konkursu
      - samodzielność wykonania zdjęć
      - walory artystyczne zdjęć
     12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie szkoły 12 października 2020
     13. W każdej grupie wiekowej przewidziane są trzy nagrody za I, II i III miejsce  
     14. Przewidziana jest wystawa prac konkursowych na szkolnym korytarzu
     15. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny
     16. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. poz. 922 ). 

      


      

     ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     XV  DZIELNICOWY  KONKURS ORIGAMI 

      „Z papierem wśród zwierząt” 

      

     Szkoła Podstawowa Nr 255 im. C. K. Norwida w Warszawie   zaprasza uczniów klas młodszych szkół podstawowych do udziału  w XV DZIELNICOWYM KONKURSIE ORIGAMI  

     REGULAMIN   KONKURSU

     1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I – III ze szkół  podstawowych dzielnicy Praga Południe. 

     2. Prace powinny być wykonane na białym lub kolorowym kartonie  A3. 

     3. Obowiązuje technika origami płaskie: z koła, z kwadratu lub z prostokąta.  /Pamiętajmy - nie łączymy kół z kwadratami ani z prostokątami!/ 

     4. Komisja będzie zwracała szczególną uwagę na kompozycję pracy, zgodność z zasadami technik ORIGAMI oraz estetykę wykonania i wkład pracy własnej dziecka  w wykonanie pracy konkursowej. 

     5. Prace muszą być podpisane - z tyłu należy umieścić metryczkę z danymi      dotyczącymi autora / pod uwagę brane będą tylko prace indywidualne/, placówki macierzystej      oraz nazwiskiem opiekuna. Do każdej pracy muszą być również zamieszczone zgody, które są do pobrania u nauczycieli świetlicy.

     6. Ostateczny termin składania prac  do 04.12. 2019r. w sali numer 5.

      

     Origami, Składania Papieru, 3D, Łabędź, Ptak

     Koordynatorzy konkursu:

     Wychowawcy świetlicy: Dorota Wawrzkowicz oraz Jolanta Czaplicka

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


      

     Kobieta, Pani, Portret, Moda, Uroda, Osoba, Atrakcyjny

     Świetlicowy konkurs plastyczny

     „PANI JESIEŃ”

      

     I. Organizator :

     Świetlica Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza uczniów klas 0 - III do udziału w konkursie plastycznym.

      

     II. Cele konkursu:

     § Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody i dostrzeganie zmian sezonowych;

     § Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności uczniów;

     § Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów plastycznych.

      

     III. Uczestnicy konkursu:

     Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

     kategoria I: klasy 0 – I oraz kategoria II: klasy II – III

      

     IV. Przedmiot konkursu:

     Plastyczne przedstawienie własnego wyobrażenia jesieni jako pory roku z jej charakterystycznymi cechami. Przyjmujemy jesień zarówno jako postać ludzką z typową dla niej kolorystyką, jako krajobraz w jesiennym kolorycie, a także jako działania człowieka, które odbywają się właśnie o tej porze roku. Technika - dowolna (kredki, farba, wyklejanka), płaska, z wyłączeniem materiałów sypkich.

      

     V. Kryteria oceny:

     § ogólne wrażenie artystyczne,

     § fantazja i pomysłowość twórców,

     § dobór i wykorzystanie materiałów,

     § wkład pracy,

     § estetyka pracy,

     § samodzielność wykonania pracy.

      

     VI. Założenia organizacyjne:

     § Konkurs dotyczy wyłącznie prac indywidualnych;

     § Prace biorące udział w konkursie muszą być opatrzone metryczką:

     imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna;

     § Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu prosimy składać do dnia 28.10.2019 r. w sali nr 5 w godz. 7.00 – 17.30;

     § Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca dla każdej kategorii wiekowej;

     § Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce świetlica i zostanie udostępniona w zakładce Ogłoszenia dziennika elektronicznego Librus;

     § Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      

     VII. Koordynatorzy konkursu:

     Wychowawcy świetlicy: Maria Poślad oraz Elżbieta Zdrojewska

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
 • Galeria zdjęć

   brak danych