• Oddziały dwujęzyczne

    • Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych

     na rok szkolny 2021/2022

     Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

     1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
     2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
     3. uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

      

     Do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani są  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

     1. Wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

      

     1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

     a) otrzymał promocję do klasy VII;

     b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

     1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 200 x 0,29 (mnożnik) = max 58 punktów;

     b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny:

     - celującą – przyznaje się po 18 punktów;

     - bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;

     - dobrą – przyznaje się po 14 punktów;

     - dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;

     - dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

     c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

     1. W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

     a) wielodzietność rodziny kandydata;

     b) niepełnosprawność kandydata;

     c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     1. W przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami do oddziału mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania na zasadach opisanych powyżej.

      

     Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022

     Data

     Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata

     od

     do

      

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

      

      

     od 17 maja

      

     Kandydaci mogą poznać  w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

      

     System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

     www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

      

     UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

      

      

     24 maja

      

      

      7 czerwca,

     do godz. 1500

      

     Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

      

      

     24 maja

      

     8 czerwca, do godz. 1500

     Kandydaci składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i oświadczeniem, w której szkole aktualnie uczy się kandydat.

      

     Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

      

     WAŻNE:

     1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.

      

     2. Dokumentem potwierdzającym, w której szkole aktualnie uczy się kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

      

      

     10 czerwca godz. 900

      

     Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

      

      

     15 czerwca godz. 1300

      

     Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

      

      

      

      

     16 czerwca

      

     17 czerwca do godz. 1500

      

     1. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

     W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:

     •           złożyć pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

     •           wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne);

      

     1. Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych, nie złożyli wniosku w terminie:
     • wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

      

      

     16 czerwca

      

     18 czerwca do godz. 1500

     Kandydaci, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** i  oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się  kandydat.

      

     Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

      

     WAŻNE:

     1. Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w wymagalnym terminie nie złoży wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru.

      

     2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

      

      

     22 czerwca godz. 900

      

     Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

      

      

     23 czerwca godz. 1300

      

     Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie widoczny również, gdy kandydat zaloguje się do systemu.

      

      

     24 czerwca

      

     29 czerwca do godz. 1200

      

     1. Kandydaci wprowadzają samodzielnie do systemu oceny z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
     2. Kandydaci posiadający świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem wprowadzają tę informację samodzielnie do systemu.

      

      

      

      

     25 czerwca

      

     29 czerwca do godz. 1500

      

     Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

      

     WAŻNE! Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

      

     2 lipca godz. 1300

      

     Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      

     2 lipca po godz. 1300

      

     5 lipca do godz. 1500

      

     Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

      

     Uwaga! Kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży oryginału świadectwa  w terminie.

      

     7 lipca godz. 1300

      

     Komisja rekrutacyjna ogłasza  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

     PROCEDURA ODWOŁAWCZA

      

     od 7 lipca po godz. 1300

      

     Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

      

     POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

      

      

     7 lipca od godz. 1500

      

      

      

     • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.
     • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

      

      

     *Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

      

     ** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

     1. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;
     2. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.);
     3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
     4. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

      

     Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych