Nawigacja

Aktualności biblioteczne Nowości w naszej bibliotece To warto przeczytać Godziny pracy biblioteki Konkursy biblioteczne Recenzje O bibliotece Regulamin biblioteki Rok szkolny 2018/2019

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 397
IM. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
W WARSZAWIE

 

1. Przepisy ogólne

1.1. Biblioteka szkolna jest ogólnoprzedmiotową i multimedialną pracownią;

1.2. Ze zbiorów biblioteki mogą nieodpłatnie korzystać:

a) pracownicy szkoły,
b) uczniowie,
c) rodzice/prawni opiekunowie uczniów,
d) osoby współpracujące ze szkołą;

1.3. Nauczyciele bibliotekarze korzystają z pomocy merytorycznej i metodycznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie oraz aktualnie funkcjonujących form doradztwa metodycznego;

1.4. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy szkoły. Godziny pracy biblioteki (jak również ewentualne zmiany tych godzin) podane są na drzwiach wejściowych;

1.5. Zabrania się wnoszenia do biblioteki niebezpiecznych narzędzi stwarzających zagrożenie;

1.6. Za osobiste rzeczy pozostawione w bibliotece nauczyciele bibliotekarze nie ponoszą odpowiedzialności;

1.7. Przedmioty zdeponowane w kąciku socjalnym należą do nauczycieli bibliotekarzy – nie wolno z nich korzystać.

2. Cele i zadania biblioteki

2.1. Biblioteka służy uczniom poprzez:

a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru,

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji i z sieci bibliotek innych typów,

c) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

e) pomoc w kształtowaniu systemu wartości i postaw etycznych, szczególnie w oparciu o wzory osobowe Bohaterów Olszynki Grochowskiej,

f) otaczanie opieką uczniów mających trudności w nauce,

g) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturowych i społecznych poprzez organizowanie różnorodnych działań rozwijających;


2.2. Biblioteka służy nauczycielom poprzez:

a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru metodycznego,
b) tworzenie warunków do korzystania ze stanowisk komputerowych,
c) udostępnianie księgozbioru popularnonaukowego oraz zbiorów specjalnych;

2.3. Biblioteka służy rodzicom poprzez:

a) udostępnianie literatury pięknej i pedagogicznej,
b) informowanie o nowościach bibliotecznych na stronie internetowej szkoły,
c) informowanie o planowanych akcjach i konkursach czytelniczych poprzez dziennik elektroniczny.

3. Organizacja biblioteki

3.1. Biblioteka gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje:

a) dokumenty piśmiennicze – książki, broszury, podręczniki, czasopisma i cymelia,
b) dokumenty audiowizualne,
c) materiały dotyczące uczestników Bitwy pod Olszynką Grochowską, dziejów Grochowa i Saskiej Kępy,
d) materiały i pamiątki związane z historią Szkoły Podstawowej nr 54, Gimnazjum nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 397;

3.2. Biblioteka udostępnia zbiory na terenie szkoły w czytelni i wypożycza na zewnątrz;

3.3. Obecność Uczniów w bibliotece jest odnotowywana;

3.4. Czytelnicy mają dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach w wolnym dostępie. Do innych zbiorów (księgozbiór podręczny) – za pośrednictwem nauczycieli bibliotekarzy;

3.5. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho;

3.6. Należy dbać o książki, czasopisma i sprzęt zgromadzony w bibliotece;

3.7. Podczas przerw nauczyciele bibliotekarze realizują tylko wypożyczenia i zwroty książek oraz innych materiałów bibliotecznych, a także udostępniają księgozbiór podręczny;

3.8. Uczniowie nieuczęszczający na religię, wdż oraz pozostający pod opieką nauczycieli bibliotekarzy podczas lekcji, wchodzą do biblioteki po dzwonku na lekcję;

3.9. W bibliotece nie wolno spożywać jedzenia i pić napojów (poza obowiązkową przerwą śniadaniową po drugiej godzinie lekcyjnej);

3.10.Należy pozostawić po sobie porządek;

3.11.Regulamin wypożyczeń:

a) czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko,
b) wypożyczonej książki nie można przekazywać osobom trzecim,
c) uczeń może wypożyczyć jednorazowo do trzech książek, w tym dwie lektury, na okres jednego miesiąca,
d) okres wypożyczenia oraz przesunięcia terminu zwrotu niektórych książek nauczyciele bibliotekarze mogą ustalić indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania na daną pozycję,
e) książek nie należy przetrzymywać,
f) uczeń przygotowujący się do olimpiady, konkursu itp. ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo,
g) przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza,
h) książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik musi odkupić lub ofiarować inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem,
i) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i podręczniki muszą być zwrócone w wyznaczonym terminie,
j) zasady wypożyczania podręczników regulują odrębne przepisy (Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych MEN);

3.12.Regulamin korzystania z ICIM:

a) stanowiska komputerowe w ICIM służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania prac do nauki własnej i dla potrzeb szkolnych,
b) korzystać można tylko z zainstalowanych programów,
c) zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych,
d) użytkownik zamierzający skorzystać z nośników zewnętrznych ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi,
e) przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela bibliotekarza pracować mogą maksymalnie dwie osoby,
f) podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek,
g) użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza,
h) wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu,
i) podczas korzystania z komputera należy zachować zasady BHP (nie dotykać kabli, nie przesuwać sprzętu i/lub mebli),
j) za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekun prawny.

4. Zadania nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców

4.1. Praca pedagogiczna bibliotekarza obejmuje:

a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych,
c) informowanie o nowych nabytkach,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
e) analizę czytelnictwa uczniów,
f) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa uczniów i nauczycieli,
g) zajęcia grupowe i lekcje biblioteczne przeprowadzone w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu;

4.2. Prace techniczno-organizacyjne obejmują:

a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencję zbiorów za pomocą systemu oprogramowania komputerowego biblioteki,
c) prenumeratę czasopism,
d) konserwację księgozbioru,
e) selekcję księgozbioru,
f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i szkolnej według aktualnych przepisów prawa,
g) dbałość o funkcjonalne i estetyczne urządzenie lokalu bibliotecznego;

4.3. Zadania nauczycieli:

a) współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
b) organizowanie wraz z nauczycielami bibliotekarzami właściwego wykorzystania lektur szkolnych,
c) wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych lub bibliograficznych,
d) informowanie nauczycieli bibliotekarzy o planowanych imprezach czytelniczych,
e) wyznaczenie lub wybór łącznika w klasie wychowawczej,
f) pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek i rozliczeń za zagubione lub zniszczone;

4.4. Rodzice zobowiązani są:

a) do wdrażania dzieci do poszanowania materiałów wypożyczonych z biblioteki,
b) do dopilnowania zwrotu wypożyczonych materiałów.

W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika w bibliotece oraz wpisania ujemnych punktów dotyczących zachowania zgodnie z obowiązującymi w szkole wytycznymi PKO (patrz: Punktowe Kryteria Oceniania).

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

    Strona wykonana w standardzie WCAG
  • tel. (22) 617 68 03

    tel. (22) 617 01 79

    fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć