Nawigacja

Rada Rodziców Regulamin Dokumenty

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Nr 397 
im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej


na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz. 2572 z późn. zm.)


Cele i zadania Rady Rodziców

1. Rada Rodziców działa na terenie szkoły. Jest odrębną jednostką organizacyjną wydzieloną ze struktur szkoły.


2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów w tym zakresie.


3. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.


4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy;
c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, m. in.:
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych 
  w szkole i w klasie;
-znajomość regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów;
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
d) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Szkoły.
e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
f) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
g) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  skierowane do uczniów, realizowanego przez  nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego  do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego  wszystkie treści i działania o charakterze  profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców).


Struktura Organizacyjna Rady Rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.


2. Zebranie rodziców wybiera spośród, siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z co najmniej trzech osób z pośród których w tajnym głosowaniu wybrany zostaje jeden przedstawiciel.


3. Jeden przedstawiciel Klasowej Rad Rodziców wchodzi w skład Rady Rodziców Szkoły.


4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
a) Prezydium (zarząd) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.


5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły. Zebrania w czasie trwania  kadencji Rady są zwoływane w terminach i częstotliwości ustalonej na pierwszym zebraniu, nie rzadziej niż raz do roku.


6. Prezydium Rady Rodziców składa się z nie mniej niż 3 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.


7. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.


8. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób, nie więcej jednak niż z czterech . Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. 
Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.


9. Prezydium Rady Rodziców można tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców, osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.


10. Przewodniczący Rady jest jej przedstawicielem i reprezentantem.


11. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok, począwszy od miesiąca października do dnia 30 września.


12. W przypadku rezygnacji przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu  klasowym. W przypadku rezygnacji z funkcji w Prezydium lub Komisji Rewizyjnej skład organu uzupełniany jest na  najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły.


Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jego organów

1. W terminie do 30 września odbywa się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, a w terminie do 31 października plenarne zebranie zatwierdzające preliminarz wydatków na nowy rok szkolny.


2. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
- sprawozdanie Prezydium z działalności w określi  sprawozdawczym,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie-(lub nie udzielenie) absolutorium prezydium
- informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki
- plenarna dyskusja programowa
- uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców 
- wybory nowych członków do organów Rady Rodziców. 


3. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły  oraz programu profilaktyki o którym mowa w niniejszym regulaminie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W przypadku nie uzyskania porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


4. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacja wyjątkowych, głosowanie może odbyć się drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi w ciągu 24h będzie traktowane jako wstrzymanie się od głosu. 

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców


1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły z  następujących źródeł:
- dobrowolnych składek rodziców
- z wpłat osób fizycznych organizacji, instytucji, do których zwróci się Prezydium Rady
- z innych źródeł.


2. Wysokość składki na Radę Rodziców ustala się na ostatnim zebraniu w roku szkolnym. Propozycję wysokości składki  przedstawia Prezydium Rady Rodziców. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.


3. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków  na rok szkolny, przygotowanego przez Prezydium, zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.


4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, wyjazdów klasowych
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólno szkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo- rekreacyjne,  Dzień Dziecka, Dni sportu szkolnego, finały szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych i sportowych itp.
- sfinansowanie niektórych zajęć poza lekcyjnych i kół zainteresowań itp.
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych
- sfinansowanie części kosztów wszelkich występów uczniów związanych z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego 
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.


5. Do obsługi księgowo rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się  księgową. Płacę księgowego    ustala i umowę o pracę  zawiera Prezydium Rady.


6. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej nadzoruje Prezydium Rady, a kontroluje komisja rewizyjna, która równocześnie ocenia działalność gospodarczo- finansową Rady.


7. Prezydium zakłada w banku lub prowadzi już istniejący bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.


8. Do składania podpisów w banku upoważnia się Przewodniczącego Rady Rodziców, Księgową oraz wytypowanych członków. Do dysponowania środkami na koncie niezbędne są dwa podpisy. Zmiany w udzielaniu pełnomocnictw bankowych wymagają uchwały Rady Rodziców.


 

Postanowienia końcowe


1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły- Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizacje uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie. W przepadku nie respektowania tych uprawnień, przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, także przez Radę Pedagogiczną Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły lub kierownictwa pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 
W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na zażalenia- Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.


2. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji jeżeli:
- gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać
- bez usprawiedliwienia opuszczą trzy kolejne zebrania.


3. Rada Rodziców Szkoły ma prawo dokonywania zmian i uzupełnień w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


Regulamin został uchwalony przez zebranie Rady Rodziców w dniu 28.09.2017


W imieniu Prezydium
 Rady Rodziców
Przewodnicząca:
Małgorzata Leszczyńska


 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

    Strona wykonana w standardzie WCAG
  • tel. (22) 617 68 03

    tel. (22) 617 01 79

    fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć