Nawigacja

Rekrutacja

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

 

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji/.

 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na pisemny wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

 

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

 

 1. przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii[1] zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

ALBO

 

 1. przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej  skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 1. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 

 

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

[1] Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

 

 

 

Dodatkowy termin próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych

 

Uprzejmie informujemy, że dodatkowy termin próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych IV i VI w roku szkolnym 2020/2021, którzy nie mogli uczestniczyć w testach w ustalonym wcześniej terminie, został wyznaczony na dzień 28.08.2020 o godzinie 10.00

 

 

____________________________________

Informacje dotyczące bezpiecznego pobytu kandydatów do klas sportowych w SP 397 podczas próby sprawnościowej.

Uprzejmie informujemy, że podczas trwania próby sprawnościowej dla kandydatów do klas sportowych, obowiązują wytyczne w sprawie bezpieczeństwa uczniów, dotyczące zagrożenia Covid-19. Wytyczne te zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, że podczas testów sprawnościowych:

 1. Przeprowadzający testy i obsługa będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
 2. Przy wejściu do budynku / wyjściu korzystamy z płynu dezynfekującego,  umieszczonego w dozownikach, w oznaczonych miejscach
 3. Sprzęt (przyrządy i przybory) używany przez kandydatów będzie   dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 4. Kandydaci przystępują do próby sprawnościowej wyłącznie posiadając   podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie Covid 19 (zamieszczony na stronie internetowej szkoły)
 5. Zgodnie z informacją zamieszczoną w oświadczeniu dla rodziców, przy wejściu do budynku kandydatom będzie mierzona temperatura (temperatura powyżej 37,5 spowoduje niewpuszczenie do budynku szkoły)
 6. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodziców, kandydaci przystępujący do próby sprawnościowej są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi covid-19. Gdyby stan ten się zmienił, rodzice mają obowiązek o tym poinformować prowadzących testy.
 7. Podczas testów przeprowadzony będzie przez pielęgniarkę pomiar wzrostu i masy ciała. Jeśli rodzice nie życzą sobie przeprowadzenia tego pomiaru, uprzejmie prosimy o przekazanie tych danych na piśmie z podaniem imienia i nazwiska dziecka. Dziecko powinno mieć taki zapis ze sobą. W przeciwnym razie pomiar zostanie przeprowadzony.
 8. Rodzice przyprowadzają dzieci do „części wspólnej”, przekazują je trenerom/obsłudze i opuszczają budynek szkoły. Po przeprowadzonym sprawdzianie odbierają dzieci osobiście z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa (pojedynczo, z zastosowaniem odpowiedniej odległości)
 9. Na przeprowadzenie prób przewidujemy 45 minut.

__________________________________________________________________________________________

Komunikat dotyczący próby sprawnościowej (klasy IV)

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Dyrektora SP 397, test biegowy (50 m) zostaje wycofany z tegorocznego zestawu testów sportowych dla kandydatów do klasy IV sportowej z elementami wioślarstwa.Pozostałe elementy próby sprawnościowej pozostają bez zmian.

___________________________________

Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl  udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznym,

Zgodnie z harmonogramem od 25 maja Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

1.      Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół  będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. 

2.      Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo prosimy o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych:  dezynfekcja rąk po wejściu do budynku,  ograniczenie kontaktu z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców będą udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

dniu 5 czerwca kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdziany, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M  zgłoszą się do szkoły o godzinie 8.30.

Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż zgłoszą się do  szkoły o godzinie 9.30

COVID_RODZICE_Wszystko_o_sprawdzianie_kompetencji_jezykowych-_dla_Rodzicow-_prezentacja_2019-202.pdf

W załączeniu harmonogram Kandydata uwzględniający informacje, o których mowa powyżej.

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla 

Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych z elementami wioślarstwa 2020/2021

 

 

Próba dla kandydatów do klasy IV

Ocena warunków fizycznych:

 

 • Pomiar wzrostu
 • Pomiar masy ciała (waga)

 

Próba sprawnościowa – ocena punktowa wg. punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF) dla chłopców i dziewcząt w wieku zgodnie z wiekiem uczestników:

 

 • bieg na dystansie 50 m (Zarządzeniem Dyrektora SP 397, bieg - 50 m zostaje w tym roku odwołany)
 • zwis na ugiętych rękach
 • siady z leżenia
 • skok w dal z miejsca
 • bieg 4x10m
 • gibkość – skłon tułowia
 •  

Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
a) wykonanie 
Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 
b) pomiar 
Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

 

Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
a) wykonanie 
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
b) pomiar 
Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka.

 

Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
a) wykonanie 
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
b) pomiar 
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

 

Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
a) wykonanie 
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 
b) pomiar 
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

Bieg zwinnościowy (4 x 10m): 
a) wykonanie 
Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek (wym. 5cm x 5cm x 5cm), po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 
b) pomiar 
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 
c) uwagi 
Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

 

Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
a) wykonanie 
Badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s.
b) pomiar
Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.    

   

 

            

 

 

Próba dla kandydatów do klasy VI

 

 

Ocena warunków fizycznych:

 

 • Pomiar wysokości ciała
 • Pomiar masy ciała

 

1. Test  Coopera.

(Uwaga, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, zadanie to zostało zarządzeniem Dyrektora SP 397 odwołane!)

Próba biegowa  12-minutowa  powinna  odbywać  się  na  miękkiej  nawierzchni,

najlepiej na tartanie na  stadionie lekkoatletycznym. 

Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości.

Dokładna ocena wytrzymałości odczytywana jest z tabeli odpowiednio do wieku.

 

2. Podciąganie do drążka w leżeniu  tyłem.

Z pozycji wyjściowej podciąganie aż do pełnego  ugięcia ramion. Podczas  wykonywania próby, następuje  wyprost ciała tak,  aby staw skokowy,  biodrowy i ramienny  stanowiły  jedną  linie. Nogi wyprostowane  podparte  na  piętach.   Powrót  do  pozycji wyjściowej. Ćwiczący wykonuje maksymalną ilość powtórzeń bez  przerwy.

 

3. Skłony tułowia  z  leżenia tyłem.  

Badany leży  na  macie z  rozstawionymi  na  szerokość 30  cm stopami i kolanami ugiętymi  pod kątem prostym. Ręce  splecione na karku. Na  sygnał ”start”  badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej dotykając plecami maty. Ćwiczenie trwa 30 sekund, a prowadzący liczy prawidłowe powtórzenia wykonane w tym czasie.

 

4. Skłony tułowia  z leżenia  przodem

Ćwiczący leży  przodem na  skrzyni  (skrzynia na  wysokości bioder 80  – 100 cm)  z wyprostowanymi  i złączonymi nogami.  Ręce na  karku, tułów maksymalnie opuszczony w dół. Wyprosty tułowia do pozycji poziomej i skłony w przód wykonuje się bez przerw.

 

5. Wejście na stopień przez 1’  

W ciągu podanego czasu badany wchodzi  na   stopień. Badany stawia swą lewą stopę na  stopniu, dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym  wyproście w stawach  kolanowych         i biodrowym.  Następnie stawia  lewą stopę na podłodze, a prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

 

 

_________________________________________________

 

 

 

Próba sprawnościowa dla kandydatów do klas sportowych

z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Uprzejmie informujemy, że próba sprawnościowa dla kandydatów do klasy sportowej z elementami wioslarstwa, w roku szkolnym 2020/2021, odbędzie się w naszej szkole w następujących terminach:

 

KLASY III (kandydaci do klasy IV)

4.06.2020 (czwartek)  godzina  17.00

 

KLASY V (kandydaci do klasy VI)

4.06.2020 (czwartek) godzina 18.15

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią prosimy o przyjście uczniów w stroju sportowym (bez konieczności przebierania)

 

UWAGA! Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawnościowej należy dostarczyć do szkoły, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego oraz oświadczenie w sprawie covid 19. Dokumenty można przekazać osobiście lub drogą mailową (skan).

 

Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych (do pobrania): Wniosek_sport.docx

______________________________________________________________________________________________________

Nabory do klas sportowych z elementami wioślarstwa w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich ambitnych i sprawnych uczniów  klas III i V do naszych elitarnych klas sportowych z elementami wioślarstwa!

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć klasy sportowe na poziomie klas czwartych i szóstych.

Zapewniamy:

 • Wszechstronne zajęcia sportowe

Zespołowe gry sportowe

- pilka nożna

- koszykówka

- piłka ręczna

- siatkówka

- unihokej

Pływanie

Lekka atletyka

Wioślarstwo

oraz wiele innych…

 • Zapoznanie z elitarną, piękną dyscypliną sportu - wioślarstwem
 • Opiekę doświadczonej, wykwalifikowanej kadry trenerskiej, wychowawców wielu znanych sportowców, m.in. medalistów Igrzysk Olimpijskich
 • Atrakcyjne zajęcia m.in.na pełnowymiarowej hali sportowej, basenie pływackim oraz obiektach przystani wioślarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2
 • Udział w zawodach sportowych, turniejach i regatach wioślarskich
 • Wiele atrakcji i brak nudy J

Pójdź w ślady Mistrzów !

Absolwentami naszych klas sportowych są między innymi:

 

Kajetan Broniewski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich

Robert Sycz – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny 

                        Mistrz Świata

Kamila Skolimowska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich

Agnieszka Kobus -Zawojska – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich,   

                                                  Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy

Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak – dwukrotna młodzieżowa Mistrzyni Świata

I wielu, wielu innych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z sekretariatem szkoły i zgłaszanie kandydatów osobiście lub drogą mailową na adres:

sekretariatsp397@wp.pl  lub sp397@edu.um.warszawa.pl

 

Dla kandydatów , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii,  w pierwszej połowie czerwca planowane jest przeprowadzenie prostej próby sprawnościowej. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne,     o konkretnym terminie kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.

Nasza elitarna,

jedyna w Warszawie

klasa sportowa z elementami wioślarstwa,

to doskonała propozycja

właśnie dla ciebie !!!

 

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.

Wniosek_sport.docx

 


 

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe szkoły. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

W załączeniu publikujemy NOWY harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, który jest dostępny także na stronie Biura Edukacji:

 

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na(1).doc

 

Procedura_odwolawcza_(1).pdf

 

______________________________________________________________________________________________________

 

ZMIANA W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres szkoły do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_klas_iv_sportowych_w_szkolach_podstawowych_w_roku_szkolnym_2020-2.pdf

 

_______________________________________________________________________________________________

 

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH IV ORAZ VI

Szanowni Państwo

w związku z ustalonym na 23-27 marca terminem  składania dokumentów w rekrutacji do klas sportowych IV i VI rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału). 

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV i VI sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

_____________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA DO ODDZAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I

Szanowni Państwo

w związku z sytuacją panującą w kraju prosimy o składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej w postaci scanów lub zdjęć na obydwa adresy mailowe; sekretariatsp397@wp.pl i sp397@edu.um.warszawa.pl

Jeżeli nie mają Państwo możliwości przesłania dokumentów w ww. sposób prosimy włożyć dokumenty w kopertę i zostawić w specjalnie do tego przygotowanym pojemniku. 

 

___________________________________________________________________________________________________

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:
 
1.      Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.
2.      Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem np. poprzez dostawienie dodatkowego biurka od strony interesanta.
3.      Udostepnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.
4.      Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.
5.      Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.
6.      Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:
 
Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów - kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

 

7.    Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 
,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”
 
na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.
W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ

Szanowni Rodzice

w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej. Wniosek można przesłać również drogą elektroniczną na adres: sekretariatsp397@wp.pl

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych zapraszamy na próbę sprawności fizycznej która odbędzie się w dniu 4 kwietnia (sobota) o godzinie 10:00. Uczestnik powinien posiadać ze sobą legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców na udział w próbie i strój sportowy.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie do sekretariatu chęci udziału w próbie do dnia 3 kwietnia do godz. 16:00.

 

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO I KLAS PIERWSZYCH 

NA ROK SZKOLNY 2020/21

Szanowni Państwo

3 marca 2020 o godz. 13:00 rusza rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji zamieszczonymi poniżej.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

 

Rekrutacja do klas pierwszych:

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące klasy VII dwujęzycznej

w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

na rok szkolny 2019/2020

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania (w naszej szkole: język angielski).

W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęćobejmujących język polski, część historii (dotyczącą historii Polski) i część geografii(dotyczącą geografii Polski), w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii (odnoszącą się do geografiiogólnej). Warunkiem przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu w podziale na grupy o zbliżonym poziomie biegłości. Będą uczyli sie także drugiego języka obcego :do wyboru - j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie będą  korzystać z nowoczesnych   technologii i metod wspierających wszechstronną naukę języka.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczestniczyć w wieluwydarzeniach związanych z kulturą i historią krajów anglojęzycznych zarówno na terenieszkoły, jak miasta i województwa.

W klasach dwujęzycznych, oprócz 5 godzin języka angielskiego, uczniowie będą zdobywać wiedzę z co najmniej dwóch innych przedmiotów prowadzonych również w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystaniu, w trakcie wprowadzania pojęć, dwóch języków. Dzięki temu młodzież ma szansę korzystać z języka obcego w różnych kontekstach, łączyć, przetwarzać i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego w czasie trwania innych zajęć lekcyjnych.

Atutem nauki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim w naszej szkole jest nabywanie kompetencji komunikacyjnych, lingwistycznych, socjolingwistycznych, pragmatycznych oraz międzykulturowych.

Uczniowie mają możliwość realizować swoje pasje językowe na zajęciach dodatkowych.

Oferujemy zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów, sprawdzianów wewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych.

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny

2019/2020zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);
 • Uchwały Nr XLI/1062/2017Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645

 

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

Od 13.05.2019 r. Kandydaci mają możliwość zapoznania się w systemie z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 od 20.05 do 3.06 do godz. 15.00  Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów i

do 04.06.19 do godz. 15.00 Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, uczniem, której szkoły jest kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga!

1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i podpisanego wniosku w szkole pierwszego wyboru, kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

2. Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata.

 

06.06 godz .9.00 Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

Uwaga!

Tylko szkoła podstawowa pierwszego wyboru może wpisać w systemie  wynik kandydata ze sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY


 

Rozpoczynamy rekrutację do odziału przedszkolnego,
klas pierwszych, czwartych i siódmych
na rok szkolny 2019/2020.

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej zaprasza 

na dzień otwarty 25 lutego 2019r. godzina 17.30

rodziców i uczniów klas III  do klas ogólnodostępnych i o profilu ogólnowioślarskim

 oraz klas VI  do klas ogólnodostępnych, sportowej o profilu wioslarskim oraz do klasy dwujęzycznej.

 

Zapraszamy także kandydatów do klasy "0" i pierwszej

na dzień otwarty 26 lutego 2019r. godzina 17.30.

 

Naszym atutem jest nauka w szkole, która oferuje wiele ciekawych zajęć

oraz dużo wolnej przestrzeni podczas przerw.

 

ZAPRASZAMY !!

 

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu znajdują się na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

 

Szanowni Rodzice,

istnieje możliwość przyjęcia – na wniosek Rodziców - uczniów obecnych klas III i VI  szkół podstawowych

do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum, 

 

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne informacje i dokumenty:

 

Informacja_dla_rodzicow_uczniow_klas_III_i_VI.pdf

art._205_-_procedura.pdf

rekrutacja_-_wniosek_rodzica_w_sprawie_przeniesienia_dziecka.pdf

 

                      

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
  ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa

  Strona wykonana w standardzie WCAG
 • tel. (22) 617 68 03

  tel. (22) 617 01 79

  fax. (22) 617 68 08

Galeria zdjęć