Deklaracja dostępności


   • Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa nr 397 im Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie mieszcząca się przy ul. Afrykańskiej 11

     

    Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie mieszcząca się przy ul. Afrykańskiej 11 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie mieszcząca się przy ul. Afrykańskiej 11 w Warszawie .

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31

    Dostępność strony internetowej i aplikacji mobilnych

    Aplikacje mobilne

    Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie ul. Afrykańska 11

    nie posiada aplikacji mobilnych.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów multimedialnych w tym dźwiękowych.

    • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

     • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury, na niektórych podstronach ustawienia Focus mogą być nieprawidłowo ułożone jeśli chodzi o kolejność.

    • Niektóre z zamieszczonych plików graficznych to pliki PDF.

     • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, co uniemożliwia odczytanie ich za pomocą syntezatorów tekstu.

     • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

    • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

    • Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarz Szkoły, sekretariatsp397@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226176803. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Budynek główny szkoły Sposób dojazdu Dojścia piesze od ulic: ul. Afrykańskiej, Międzynarodowej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

    Chodnik ul. Afrykańska z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych, ul. Międzynarodowa od strony pasu zieleni – ścieżka rowerowa, do niej przylegający chodnik pieszy.

    Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., brama, słupki na przejściach, występują poza trasą wejścia głównego.

    Najbliższa stacja metra: Metro Stadion Narodowy, dojazd z jednego przystanku.  Zlokalizowany na

    ul. Egipskiej przy bazarku w kierunku Centrum. Najbliższe przystanki autobusowe: Międzynarodowa (kierunek Centrum, Wola, Ochota, Wawer, Praga-Południe, Praga – Północ, Wesoła).

    Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości 20 metrów od wyjścia głównego z budynku ul. Afrykańska.

     

    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.ztm.waw.pl/

    Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

    Do szkoły prowadzi chodnik, wejście przez furtkę (szerokość furtki pow. 2 m), następnie do szkoły można wejść na dwa sposoby:

     1. Wejście główne na ścianie frontowej budynku –3 schodki z możliwością podjazdu i 7 zadaszonych schodów bez podjazdu prowadzących przez szklane drzwi frontowe na poziom parteru, tj. sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, stołówka.

    2. Wejście boczne – po lewej stronie (20 m) od wejścia głównego prowadzące do szatni, celem dojścia do wejścia bocznego należy pokonać cztery schody bez podjazdu o szerokości około 1m. Wejście boczne wyposażone w schody prowadzące do szatni.

    Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze szkoły. W całym budynku brak oznakowań dotykowych na posadzce. Brak pętli indukcyjnej. Na terenie budynku nie ma dostępu do tłumacza języka migowego. Korytarz na parterze prowadzący do WC nie jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W toalecie nie ma przestrzeni manewrowej, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywanego.

    Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. Schody prowadzące na I i II kondygnację służą pracownikom i uczniom.

     

    W budynku nie ma wind osobowych. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397 im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
   • ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa Poland
   • 22 617 68 03, 22 617 01 79
   • sp397@eduwarszawa.pl sekretariatsp397@wp.pl sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
  • Logowanie