• Regulaminy

    • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
     NA CZAS EPIDEMII COVID-19

     aktualizacja: 1 września 2021 r.

      

     Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

      

      

     § 1

     CEL PROCEDUR

     Celem procedur jest:

     1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

     2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

      

      

     § 2
     ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

     1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

     2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

     3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczycieli bibliotekarzy.

     4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby.

     5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

      

      

     § 3
     ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

     1. Wypożyczenia książek będą odbywały się od 20 września 2021 r.

     2. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

     3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

     4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. wypożyczani i przyjmowania zwrotów oraz do wydania wcześniej zamówionych książek (książki będzie można zamawiać przez program e-biblio dostępnym w e-dzienniku Librus) – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

      

     § 4

     ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

     1. Przy zwrocie należy podać nauczycielowi bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko i klasę.

     2. Zwracaną książkę należy podłożyć pod czytnik, wówczas nauczyciel bibliotekarz zaznaczy w programie bibliotecznym zwrot. Następnie należy położyć zwracaną pozycję na specjalnie oznakowany stolik z napisem Stolik kwarantannowy.

     3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

      

      

     § 5
     ZASADY ZACHOWANIA W CZYTELNI

     1. Uczniowie zajmują co drugie miejsce wskazane przez bibliotekarza. Maksymalnie w bibliotece przy stolikach może przebywać 8 osób.

     2. Uczniowie mogą korzystać z książek, podręczników i czasopism.

     3. Po zakończonej pracy uczeń odkłada pozycję (książkę/czasopismo), z której korzystał, na wskazane przez bibliotekarza miejsce (tzw. stolik kwarantannowy).

     4. Podręczniki, książki i czasopisma, z których uczeń korzystał w czytelni zostają poddane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie są udostępniane innym użytkownikom.

     5. Po każdej przerwie pomieszczenie biblioteki będzie wietrzone, a po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

     6. W sytuacji wystąpienia nauczania zdalnego czytelnia nie funkcjonuje.

      

      

     § 6
     ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

     1. Nauczyciele bibliotekarze mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

     2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.).

      

      

     § 7
     DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA BIBLIOTEKI W TRAKCIE EPIDEMII

     1. Nauczyciel bibliotekarz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

     2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

     3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego).

     4. Nauczyciel bibliotekarz pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

     5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

     6. Na stronie internetowej szkoły (w przypadku wariantu mieszanego bądź zdalnego) są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

     7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

     – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
     – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych.

      


      

     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 397
     IM. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ
     W WARSZAWIE

      

     1. Przepisy ogólne

     1.1. Biblioteka szkolna jest ogólnoprzedmiotową i multimedialną pracownią;

     1.2. Ze zbiorów biblioteki mogą nieodpłatnie korzystać:

     a) pracownicy szkoły,
     b) uczniowie,
     c) rodzice/prawni opiekunowie uczniów,
     d) osoby współpracujące ze szkołą;

     1.3. Nauczyciele bibliotekarze korzystają z pomocy merytorycznej i metodycznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie oraz aktualnie funkcjonujących form doradztwa metodycznego;

     1.4. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy szkoły. Godziny pracy biblioteki (jak również ewentualne zmiany tych godzin) podane są na drzwiach wejściowych;

     1.5. Zabrania się wnoszenia do biblioteki niebezpiecznych narzędzi stwarzających zagrożenie;

     1.6. Za osobiste rzeczy pozostawione w bibliotece nauczyciele bibliotekarze nie ponoszą odpowiedzialności;

     1.7. Przedmioty zdeponowane w kąciku socjalnym należą do nauczycieli bibliotekarzy – nie wolno z nich korzystać.

     2. Cele i zadania biblioteki

     2.1. Biblioteka służy uczniom poprzez:

     a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru,

     b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji i z sieci bibliotek innych typów,

     c) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

     d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

     e) pomoc w kształtowaniu systemu wartości i postaw etycznych, szczególnie w oparciu o wzory osobowe Bohaterów Olszynki Grochowskiej,

     f) otaczanie opieką uczniów mających trudności w nauce,

     g) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturowych i społecznych poprzez organizowanie różnorodnych działań rozwijających;


     2.2. Biblioteka służy nauczycielom poprzez:

     a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru metodycznego,
     b) tworzenie warunków do korzystania ze stanowisk komputerowych,
     c) udostępnianie księgozbioru popularnonaukowego oraz zbiorów specjalnych;

     2.3. Biblioteka służy rodzicom poprzez:

     a) udostępnianie literatury pięknej i pedagogicznej,
     b) informowanie o nowościach bibliotecznych na stronie internetowej szkoły,
     c) informowanie o planowanych akcjach i konkursach czytelniczych poprzez dziennik elektroniczny.

     3. Organizacja biblioteki

     3.1. Biblioteka gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje:

     a) dokumenty piśmiennicze – książki, broszury, podręczniki, czasopisma i cymelia,
     b) dokumenty audiowizualne,
     c) materiały dotyczące uczestników Bitwy pod Olszynką Grochowską, dziejów Grochowa i Saskiej Kępy,
     d) materiały i pamiątki związane z historią Szkoły Podstawowej nr 54, Gimnazjum nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 397;

     3.2. Biblioteka udostępnia zbiory na terenie szkoły w czytelni i wypożycza na zewnątrz;

     3.3. Obecność Uczniów w bibliotece jest odnotowywana;

     3.4. Czytelnicy mają dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach w wolnym dostępie. Do innych zbiorów (księgozbiór podręczny) – za pośrednictwem nauczycieli bibliotekarzy;

     3.5. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho;

     3.6. Należy dbać o książki, czasopisma i sprzęt zgromadzony w bibliotece;

     3.7. Podczas przerw nauczyciele bibliotekarze realizują tylko wypożyczenia i zwroty książek oraz innych materiałów bibliotecznych, a także udostępniają księgozbiór podręczny;

     3.8. Uczniowie nieuczęszczający na religię, wdż oraz pozostający pod opieką nauczycieli bibliotekarzy podczas lekcji, wchodzą do biblioteki po dzwonku na lekcję;

     3.9. W bibliotece nie wolno spożywać jedzenia i pić napojów (poza obowiązkową przerwą śniadaniową po drugiej godzinie lekcyjnej);

     3.10.Należy pozostawić po sobie porządek;

     3.11.Regulamin wypożyczeń:

     a) czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko,
     b) wypożyczonej książki nie można przekazywać osobom trzecim,
     c) uczeń może wypożyczyć jednorazowo do trzech książek, w tym dwie lektury, na okres jednego miesiąca,
     d) okres wypożyczenia oraz przesunięcia terminu zwrotu niektórych książek nauczyciele bibliotekarze mogą ustalić indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania na daną pozycję,
     e) książek nie należy przetrzymywać,
     f) uczeń przygotowujący się do olimpiady, konkursu itp. ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo,
     g) przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza,
     h) książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik musi odkupić lub ofiarować inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem,
     i) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i podręczniki muszą być zwrócone w wyznaczonym terminie,
     j) zasady wypożyczania podręczników regulują odrębne przepisy (Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych MEN);

     3.12.Regulamin korzystania z ICIM:

     a) stanowiska komputerowe w ICIM służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania prac do nauki własnej i dla potrzeb szkolnych,
     b) korzystać można tylko z zainstalowanych programów,
     c) zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych,
     d) użytkownik zamierzający skorzystać z nośników zewnętrznych ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi,
     e) przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela bibliotekarza pracować mogą maksymalnie dwie osoby,
     f) podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek,
     g) użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza,
     h) wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu,
     i) podczas korzystania z komputera należy zachować zasady BHP (nie dotykać kabli, nie przesuwać sprzętu i/lub mebli),
     j) za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekun prawny.

     4. Zadania nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców

     4.1. Praca pedagogiczna bibliotekarza obejmuje:

     a) udostępnianie zbiorów,
     b) udzielanie informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych,
     c) informowanie o nowych nabytkach,
     d) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
     e) analizę czytelnictwa uczniów,
     f) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa uczniów i nauczycieli,
     g) zajęcia grupowe i lekcje biblioteczne przeprowadzone w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu;

     4.2. Prace techniczno-organizacyjne obejmują:

     a) gromadzenie zbiorów,
     b) ewidencję zbiorów za pomocą systemu oprogramowania komputerowego biblioteki,
     c) prenumeratę czasopism,
     d) konserwację księgozbioru,
     e) selekcję księgozbioru,
     f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i szkolnej według aktualnych przepisów prawa,
     g) dbałość o funkcjonalne i estetyczne urządzenie lokalu bibliotecznego;

     4.3. Zadania nauczycieli:

     a) współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
     b) organizowanie wraz z nauczycielami bibliotekarzami właściwego wykorzystania lektur szkolnych,
     c) wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych lub bibliograficznych,
     d) informowanie nauczycieli bibliotekarzy o planowanych imprezach czytelniczych,
     e) wyznaczenie lub wybór łącznika w klasie wychowawczej,
     f) pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek i rozliczeń za zagubione lub zniszczone;

     4.4. Rodzice zobowiązani są:

     a) do wdrażania dzieci do poszanowania materiałów wypożyczonych z biblioteki,
     b) do dopilnowania zwrotu wypożyczonych materiałów.

     W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika w bibliotece oraz wpisania ujemnych punktów dotyczących zachowania zgodnie z obowiązującymi w szkole wytycznymi PKO (patrz: Punktowe Kryteria Oceniania).

      


      

     Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników
     i materiałów edukacyjnych


      

     Rozdział 1

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

     Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

     1. zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,

     2. obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

     3. postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

     w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie, zwanej dalej szkołą.

      

     § 2

     Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

     bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

     uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

     podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

     materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

     materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

     rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

     wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora wychowawcę klasy.


      

     Rozdział 2

     Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

      

     § 3

     1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

     2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

     3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.

     § 4

     1. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

     2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

       

     § 5

     1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

     2. Wypożyczenie odbywa się najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.

     3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczone są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego.

     4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczone).

     5. Uczeń odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.

     § 6

     1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.


      

     Rozdział 3

     Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

      

     § 7

     1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek – zabezpieczyć okładką.

     2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust. 3.

     3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.

     4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.


      

     Rozdział 4

     Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

      

     §8

     1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, należy odkupić podręcznik lub materiał edukacyjny.

     2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie ), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.

     3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

     4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CV skutkuje koniecznością zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

      

     Rozdział 5

     Przepisy końcowe

      

     §9

     1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

     2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

     3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
   • sekretariatsp397@wp.pl, sekretariat.sp397@eduwarszawa.pl
   • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
   • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-397-im-Bohater%C3%B3w-Olszynki-Grochowskiej-w-Warszawie-104666415720246
 • Galeria zdjęć

   brak danych