• Pomoc socjalna dla uczniów

     •  WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA DANY ROK SZKOLNY PRZYJMOWANE BĘDĄ        W DNIACH  2- 16.09.2019 r. w pokoju nr 117.

      Termin 16 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
       
      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018 r. poz 1457)

      Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
      o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) tj. 528 zł netto.

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej       z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),tj. nie może być wyższa niż 620 zł netto.

      Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wniosek do pedagoga szkolnego, 
      w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 r. oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów          w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2019 r.). 

      Komisja Pomocy Materialnej Uczniom SP 397 sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania w/w dofinansowania i przekazuje ją wraz z dokumentami Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy. Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie imiennych faktur datowanych od 1 września 2019 r. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

      Rodzice i opiekunowie uczniów zainteresowani refundacją posiłków od września 2019 r. proszeni są również    o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego, celem wypełnienia druku wniosku.

      Do pobrania:

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 i instrukcja ich wypełniania

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

       

     • Zebrania z Rodzicami

     • Klasa 0  -  29.08.2019 r. o godz. 1730

      Klasy I - VIII  - 04.09.2019 r. o godz. 1730

                                                          Zapraszamy.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • Szanowni Uczniowie i Rodzice

      w poniedziałek 2 września 2019 r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020:

      godz. 850    klasy 0, I - III

      godz. 1020  klasy V - VIII

       

      Uczniowie zbierają się w klasach i pod opieką wychowawcy udają się do sali gimnastycznej.

     • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

     • Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy" kompletnie wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów można składać w świetlicy szkolnej 2 września 2019 r. w godz. 7.00-17.30.

      W załączeniu karta do pobrania.

      KARTA_SWIETLICY_2019-2020.docx

       

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 397
    • sekretariatsp397@wp.pl, sp397@edu.um.warszawa.pl
    • tel. (22) 617 68 03 tel. (22) 617 01 79 fax. (22) 617 68 08
    • ul. Afrykańska 11 , 03 – 966 Warszawa Strona wykonana w standardzie WCAG
  • Galeria zdjęć

    brak danych